Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
15.04.2010
ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Община Враца проведе на 09.04.2010 г. Трета работна среща по изпълнението на договор BG161PO001/4.2-01/2008/039 за реализирането на проект “Между приятели и добри съседи”. Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.

На срещата бяха обсъдени резултатите от практическото задание от Третия обучителен семинар по дейност 4, проведен в община Козлодуй на 11 и 12 март 2010г. Направен бе анализ на третия /последен/ обучителен семинар проведен с лекторите от Консорциум Феррара. Като особено полезно беше отчетено включването като целева група в семинара на представители от туристическия бизнес. В процеса на презентацията на италианските лектори възникнаха дискусии, които се оказаха особено полезни и за участниците в семинара и за самите лектори, които приветстваха споделеното от представителите на хотел „Чайка”, хотел „Зора” и на комплекс „Леденика” за пренасочване на туристите от техните бази, в случаите на пълна заетост към други свободни към момента на заявката.

На работната среща бяха обсъдени отличителните особености на Общините партньори по проекта, които ги идентифицират и правят всяка Община специална. Това даде и насока на обсъждане на представения идеен проект на рекламния материал по дейност 7 и бяха уточнени акцентите, които да бъдат включени в брошурата. Продължава анкетирането на гостите на местата за настаняване и средствата за подслон като обобщения анализ ще се предостави на италианските партньори.

В изпълнение на дейност 6 беше дискутирано техническото и организационно обезпечаване на посещението в община Мел от провинция Беллуно, в което участие ще вземат участниците в обученията и представители на кметските екипи.В програмата предоставена ни от италианските партньори ще бъде демонстриран италианския опит в конкретните за съответния модул теми, ще бъдат проведени срещи с представители на местната власт и туристическия бизнес.

На работната среща присъстваха всички координатори от общините партньори – Мездра, Мизия, Козлодуй и Враца, представители на туристическия бизнес и управителя на фирма „БГ Принт” – избрана за изпълнител на материалите за публичност по проекта. Разработените рекламни материали ще бъдат предоставени на италианските партньори и в местата, които ще бъдат посетени като продължение на обмяната на опит и добри практики.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Между приятели и добри съседи”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.