Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.01.2010
ОБЩИНА ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИЯ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ОБЩИНА ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИЯ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Община Враца ще проведе на 28 и 29 януари 2010 година Втория обучителен семинар по изпълнението на договор BG161PO001/4.2-01/2008/039 за реализирането на проект “Между приятели и добри съседи”. Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Той е на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Семинарът ще се състои в община Мизия – един от българските партньори по проекта. Останалите партньори по проекта са общините Козлодуй, Мездра, община Мел, Италия и Провинциален консорциум за обучение Феррара, Италия. Темата на семинара е „ Създаване на регионален туристически продукт - формиране, планиране, разработване, партньорство, допълнителни услуги, маркетинг”. В семинара ще вземат участие  представители на местните власти, работещи в сферата на икономическото развитие и туризма и на туристическия бизнес от община Враца и българските общини-партньори по проекта. Лекторите на семинара ще бъдат  експерти от областта на туризма от Провинциален консорциум за обучение Феррара – Италия. Обучението ще акцентира върху  възможностите за създаване на регионален туристически продукт, маркетинга на туристическото предлaгане в региона и планиране на дестинацията.

Предстоят още един обучителен семинар, който ще се проведе през следващия месец в община Козлодуй- партньор по проекта. Планирани са и две учебни посещения в италиански общини за обмяна на опит. Познаването и прилагането на опита и добрите практики на италианските партньори ще даде възможност на участниците в обучението на практика да повишат своя капацитет в развитието на туризма.

След проведените семинари ще бъдат разработени и обобщени анализ на туристическия потенциал, методология за разработване на атракции и туристически продукт, план за действие за разработване на общ туристически продукт, маркетингова и комуникационна стратегии и пилотен проект за разработване и внедряване на регионален туристически продукт. Разработените материали ще поставят началото на бъдещо планиране и устойчиво развитие на туризма в област Враца.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Между приятели и добри съседи”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.