Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.01.2010
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОБСТВЕНИЦИ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

   След измененията на Закона за местни данъци и такси – чл.17, ал.2 и чл.21, ал.1, в сила от 01.01.2010 година, за придобитите /или с учредено право на ползване/ след 01.01.2010г. нежилищни имоти на предприятия е регламентирано задължение за подаване както на декларация по чл.17 / ЗМДТ, така и на декларация по чл.14 / ЗМДТ в двумесечен срок от придобиването /от учредяване на правото на ползване/. Декларацията по чл.14 се попълва винаги преди тази по чл.17 за същия имот. За улеснение при попълването на данните спазвайте поредността и вида на обектите в двете декларации.
  За нежилищните имоти на предприятия, придобити или върху които е учредено право на ползване преди 01.01.2010 г., декларациите по чл.14 / ЗМДТ се подават в срок до 30.06.2010 г. / &21 от ПЗР на ЗИДЗМДТ/. В декларацията по чл.14 / ЗМДТ се декларират същите обекти и в същата поредност, посочени в подадената преди това декларация по чл.17 / ЗМДТ. При необходимост изисквайте съдействие от служителите на общинската администрация.