Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.12.2009
ЗАПОВЕД № 1540/16.12.2009 год. за отмяна на ЗАПОВЕД № 1195 / 09.10.2009 год. на Кмета на Община Враца за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землище село Мало Пещене

З А П О В Е Д

 

№ 1540 / 16.12.2009 год.

 

В община Враца е постъпила Жалба до АС – Враца с вх. № 7000-16096/28.10.2009 год., в която се развиват съображения за незаконосъобразност на Заповед № 1195 от 09.10.2009 год. на Кмета на община Враца, с която е извършено служебно разпределение за ползване през стопанската 2009/2010 год на масиви от 010002 до 039043 (от десети до тридесет и девети) земеделски земи, находящи се в землището на с. Мало Пещене, община Враца състоящи се от  5189,808 дка, от тях обработваема 4867,34 дка, между ползвателите ЕТ”Лачко – Петър Петров”, „Биос-Телвег – М. Ценова”, „Агро-трейд 2007”ЕООД, Цветан Ангелов Ангелов, Милен Благоев Стоянов, Асен Харалампиев Петров и Петър Тошков Петров. С жалбата се иска отмяна на оспорения административен акт.

След като се запознах със същата и като взех предвид осъществената административна процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ в община Враца и в рамките на предоставените ми правомощия по чл. 91 от АПК намирам оспорването за основателно при следните съображения:

 

При осъщественото административно производство по издаване на отменената заповед са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в следното:

- заинтересованите лица не са уведомени от административният орган за започване на административното производство по чл. 37в от ЗСПЗЗ, вр. чл. 26, ал.1 от АПК, като по този начин същите са лишени от възможността да постигнат Споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на с. Мало Пещене, община Враца. От съставения от комисията, назначена със Заповед № 1049/02.09.2009 год. на Кмета на община Враца, протокол не  е видно дали в преговорите  са участвали всички правоимащи. Тези лица са изброени без да са положили подписи, удостоверяващи присъствието и м и взетото отношение. В протокола липсват данни, от които по безспорен начин  да се установява дали изискването на  изр. 2-ро на чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ е спазено, а именно дали са поискани, представени и разгледани от комисията документи, доказващи правата им;

- при внимателен преглед на Заповед № 1049/02.09.2009 год. на Кмета на община Враца, с която на основание чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ е назначена комисия, която да ръководи сключването на споразумение и съставянето на проект за служебно разпределение се установява, че на същата не е посочена териториално-правната компетентност. Издателят на заповедта не е изрично посочил в кое землище предоставя правомощия на членовете на комисията;

- В административната преписка не се съдържат данни за реализиране на процедурата по чл. 74 от ППЗСПЗЗ, което е грубо административно нарушение, засягащо правата на правоимащите.

- Допълнително в община Враца с вх. № 9100-12907 от 24.11.2009 год. е депозирано постигнато между собствениците и  ползвателите Споразумение по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за който факт следва да се държи сметка при преценка на оспорения административен акт.

 

Воден от горното и на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 91, ал.1 от АПК и във връзка с постъпила Жалба вх. вх. № 7000-16096/28.10.2009 год.,

 

О Т М Е Н Я М

 

 

Заповед № 1195 от 09.10.2009 год. на Кмета на община Враца, с която е извършено служебно разпределение за ползване през стопанската 2009/2010 год на масиви от 010002 до 039043 (от десети до тридесет и девети) земеделски земи, находящи се в землището на с. Мало Пещене, община Враца състоящи се от  5189,808 дка, от тях обработваема 4867,34 дка, между ползвателите ЕТ”Лачко – Петър Петров”, „Биос-Телвег – М. Ценова”, „Агро-трейд 2007”ЕООД, Цветан Ангелов Ангелов, Милен Благоев Стоянов, Асен Харалампиев Петров и Петър Тошков Петров.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица и Областна дирекция „Земеделие” – Враца, като същата се обяви на видно място в административната сграда на кметство с. Мало Пещене и интернет страницата на община Враца.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана чрез издателят и в 14-дневен срок по реда на чл. 91, ал.2 от АПК.

 

 

 

                                                  КМЕТ на ОБЩИНА ВРАЦА:

 

                                                                                              / д-р Костадин Шахов /