Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.12.2009
ЗАПОВЕД № 1539/16.12.2009 год. за отмяна на ЗАПОВЕД № 1253/28.10.2009 год. на Кмета на Община Враца за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землище село Чирен

З А П О В Е Д

№ 1539 / 16.12.2009 год.

  

В община Враца е постъпила Жалба до АС – Враца с вх. № 9100-12868/11.11.2009 год., в която се развиват съображения за незаконосъобразност на Заповед № 1253 от 28.10.2009 год. на Кмета на община Враца, с която е извършено служебно разпределение за ползване през стопанската 2009/2010 год на масиви от 020001 до 126026 (от втори до тридесет и девети) земеделски земи, находящи се в землището на с. Чирен, община Враца състоящи се от  29 620, 778 дка, от тях обработваема 27 193, 031 дка, между ползвателите ЕТ”Цветан Атанасов – Темпо Реал”, „Нивего” ООД, „Биос-Талвег-М.Ценова”, „Агро тера Север” АД, „Мега груп”ЕООД, Румен Георгиев Цендов, Георги Петров Георгиев, Константин Ангелов Георгиев, Иван Ангелов Георгиев, Валентин Панталеев Панталеев, Венелин Николов Иванов и Георги Николов Иванов. С жалбата се иска отмяна на оспорения административен акт.

След като се запознах със същата и като взех предвид осъществената административна процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ в община Враца и в рамките на предоставените ми правомощия по чл. 91 от АПК намирам оспорването за основателно при следните съображения:

При осъщественото административно производство по издаване на отменената заповед са допуснати съществени процесуални нарушения,  изразяващи се в следното:

- заинтересованите лица не са уведомени от административният орган за започване на административното производство по чл. 37в от ЗСПЗЗ, вр. чл. 26, ал.1 от АПК, като по този начин същите са лишени от възможността да постигнат Споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на с. Чирен, община Враца. От съставения от комисията, назначена със Заповед № 1039/02.09.2009 год. на Кмета на община Враца, протокол е видно, че в преговорите не са участвали всички правоимащи. От същите не са поискани документи, доказващи правата им и изрично посочени в изр. 2-ро на чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ;

- при внимателен преглед на Заповед № 1039/02.09.2009 год. на Кмета на община Враца, с която на основание чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ е назначена комисия, която да ръководи сключването на споразумение и съставянето на проект за служебно разпределение се установява, че на същата не е посочена териториално-правната компетентност. Издателят на заповедта не е изрично посочил в кое землище предоставя правомощия на членовете на комисията;

- Протоколът от 08.09.2009 год., послужил за основание за издаване на Заповед № 1253 от 28.10.2009 год. на Кмета на община Враца, обективира в себе си постигнато между ползватели и собственици (и то само присъстващите, а не и всички правоимащи) съгласие за отлагане на вземане на решение за постигане на споразумение, но не и отказ от такова. Предвид обстоятелството, че липсва изричен отказ от Споразумение за разпределение на масивите в землището на с. Чирен, намирам, че позоваването на този протокол в Заповед №1253 от 28.10.2009 год. на Кмета на община Враца е неправилно;

- В административната преписка не се съдържат данни за реализиране на процедурата по чл. 74 от ППЗСПЗЗ, което е грубо административно нарушение, засягащо правата на правоимащите.

Воден от горното и на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 91, ал.1 от АПК и във връзка с постъпила Жалба вх. № 9100-12868/11.11.2009 год.

О Т М Е Н Я М 

Заповед № 1253 от 28.10.2009 год. на Кмета на община Враца, с която е извършено служебно разпределение за ползване през стопанската 2009/2010 год на масиви от 020001 до 126026 (от втори до тридесет и девети) земеделски земи, находящи се в землището на с. Чирен, община Враца състоящи се от  29 620, 778 дка, от тях обработваема 27 193, 031 дка, между ползвателите ЕТ”Цветан Атанасов – Темпо Реал”, „Нивего” ООД, „Биос-Талвег-М.Ценова”, „Агро тера Север” АД, „Мега груп”ЕООД, Румен Георгиев Цендов, Георги Петров Георгиев, Константин Ангелов Георгиев, Иван Ангелов Георгиев, Валентин Панталеев Панталеев, Венелин Николов Иванов и Георги Николов Иванов.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица и Областна дирекция „Земеделие” – Враца като същата се обяви на видно място в административната сграда на кметство с. Чирен и интернет страницата на община Враца.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана чрез издателят и в 14-дневен срок по реда на чл. 91, ал.2 от АПК.

 

                                                  КМЕТ на ОБЩИНА ВРАЦА:

                                                                                      / д-р Костадин Шахов /