Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.12.2009
ЗАПОВЕД № 1538 / 16.12.2009 год. за отмяна на ЗАПОВЕД № 1256 / 29.10.2009 год.на Кмета на Община Враца за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землище на гр.Враца

З А П О В Е Д

 

№ 1538 / 16.12.2009 год.

 

 

В община Враца е постъпила Жалба до АС – Враца с вх. № 9100-12878/12.11.2009 год., в която се развиват съображения за незаконосъобразност на Заповед № 1256 от 29.10.2009 год. на Кмета на община Враца, с която е извършено служебно разпределение за ползване през стопанската 2009/2010 год на масиви от 212001 до 914113(от двеста и дванадесети до сто деветстотин и четиринадесети)  земеделски земи, находящи се в землището на гр. Враца, община Враца състоящи се от  26 551,863 дка, от тях обработваема 26 142,834 дка, между ползвателите ЕТ „Гого-Ваньо Петров”, „Ремус”ООД, „Динко Трейдинг”ООД, „Хевекта – М”ЕООД, ЕТ”Нивего- В. Николов”, „Елтип – 25”ООД, ЕТ”Цветан Атанасов – Темпо Реал”, ЧПК”Милин Камък”, „Ивагус”ЕООД, „Венеция”ООД, „Собеагри”ЕООД, „Мега Груп”ЕООД, ДП „Фонд Затворно дело”, Петър Панов Белов, Веселинка Маринова Босашка, Георги Николов Замфиров, Милко Нешев Тодоров, Ангел Маринов Ангелов, Марияна Илиева Зорова, Георги ГЕОРГИЕВ Ангелов, Милена Димитрова Петрова, Георги Николов Иванов, Генади Емилов Николов и  Ивайлов Венецев Йончев. С жалбата се иска отмяна на оспорения административен акт.

След като се запознах със същата и като взех предвид осъществената административна процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ в община Враца и в рамките на предоставените ми правомощия по чл. 91 от АПК намирам оспорването за основателно при следните съображения:

 

При осъщественото административно производство по издаване на отменената заповед са допуснати съществени процесуални нарушения,  изразяващи се в следното:

- заинтересованите лица не са уведомени от административният орган за започване на административното производство по чл. 37в от ЗСПЗЗ, вр. чл. 26, ал.1 от АПК, като по този начин същите са лишени от възможността да постигнат Споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на гр. Враца, община Враца. В административната преписка липсва както протокол от проведени преговори, така и уведомление към правоимащите за започване на процедура по чл. 26, ал.1 от АПК във вр. с чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. Липсват и данни от правоимащите да са поискани документи, доказващи правата им и изрично посочени в изр. 2-ро на чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ;

- при внимателен преглед на Заповед № 1060/02.09.2009 год. на Кмета на община Враца, с която на основание чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ е назначена комисия, която да ръководи сключването на споразумение и съставянето на проект за служебно разпределение се установява, че на същата не е посочена териториално-правната компетентност. Издателят на заповедта не е изрично посочил в кое землище предоставя правомощия на членовете на комисията;

- В административната преписка не се съдържат данни за реализиране на процедурата по чл. 74 от ППЗСПЗЗ, което е грубо административно нарушение, засягащо правата на правоимащите.

Воден от горното и на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 91, ал.1 от АПК и във връзка с постъпила Жалба вх.  № 9100-12878/12.11.2009 год.

  

О Т М Е Н Я М

 

Заповед № 1256 от 29.10.2009 год. на Кмета на община Враца, с която е извършено служебно разпределение за ползване през стопанската 2009/2010 год на масиви от 212001 до 914113(от двеста и дванадесети до сто деветстотин и четиринадесети)  земеделски земи, находящи се в землището на гр. Враца, община Враца състоящи се от  26 551,863 дка, от тях обработваема 26 142,834 дка, между ползвателите ЕТ „Гого-Ваньо Петров”, „Ремус”ООД, „Динко Трейдинг”ООД, „Хевекта – М”ЕООД, ЕТ”Нивего- В. Николов”, „Елтип – 25”ООД, ЕТ”Цветан Атанасов – Темпо Реал”, ЧПК”Милин Камък”, „Ивагус”ЕООД, „Венеция”ООД, „Собеагри”ЕООД, „Мега Груп”ЕООД, ДП „Фонд Затворно дело”, Петър Панов Белов, Веселинка Маринова Босашка, Георги Николов Замфиров, Милко Нешев Тодоров, Ангел Маринов Ангелов, Марияна Илиева Зорова, Георги ГЕОРГИЕВ Ангелов, Милена Димитрова Петрова, Георги Николов Иванов, Генади Емилов Николов и  Ивайлов Венецев Йончев.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица и Областна дирекция „Земеделие” – Враца като същата се обяви на видно място в административната сграда на община Враца и интернет страницата на община Враца.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана чрез издателят и в 14-дневен срок по реда на чл. 91, ал.2 от АПК.

 

                                                  КМЕТ на ОБЩИНА ВРАЦА:

                                                                                              / д-р Костадин Шахов /