Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.12.2009
Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца предложи пакет от мерки за активизиране събираемостта на просрочените задължения към местния бюджет.

През за периода 10 -30.12.2009 г. ще се приложат следните мерки:

1. Ресорните ръководители да уведомят и приканят всички общински служителите с непогасени задължения за местни данъци и такси да изплатят своевременно дължимите суми.

2. Да бъде отправен призив от ръководството на Общината към общинските съветници като физически лица и представляващи на юридически лица, при оставащи непогасени задължения към общинската хазна да прояват коректност и заплатят дълга си.

3. Кметовете на кметства и кметските наместници да организират посещения на домашен адрес на жители с просрочени задължения в по-голям размер по информация от разпечатани табулограми и осигурят събирането им с приходни квитанционни кочани по съответния законов ред /Заповед №95 от 26.01.2009г./.

4. Актуализиране на публикувания на сайта на Община Враца списък на длъжниците /физически лица/ със задължения над 500 лева.

5. Публикуване на списък с по-големи длъжници, юридически лица с публични общински вземания над 1000 лева.

6. Приканване чрез съобщение в медиите на гражданите и фирмите за погасяване на оставащи задължения по местни данъци и такси./

7. Проверка на лицата по подадени декларации за неизползвани имоти и определяне на ТБО според количеството отпадъци, провеждане на телефонни разговори и приканване за погасяване на просрочени задължения.

8. Сформиране на мобилни екипи за посещения на фирми-длъжници на адрес и връчване на съобщения за погасяване на задълженията.

9. Среща с Началника на КАТ за предоставяне на информация за регистрирани превозни средства през октомври и ноември.

10. Проверка по подадена информация от Агенцията по вписванията и изпращане на съобщения за деклариране на придобити недвижими имоти и внесен данък придобиване за тях.

11. Среща с частен съдия-изпълнител Валери Йотов за договаряне на приоритетно погасяване на задължения на ТПК ”Христо Ботев”към Община Враца при предявяване на изготвено разпределение на събрана сума.

П. Ганчовска

 Списък на фирмите с просрочени задължения над 1000 лв. за ДНИ, ТБО и патентен данък към Община Враца към 11.12.2009 г.

Списък на граждани с просрочени задължения по-големи от 500 лв. към местен бюджет на община Враца /към 11.12.2009 г./