Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.11.2009
ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ПЪРВИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Община Враца проведе първия обучителен семинар по изпълнението на договор BG161PO001/4.2-01/2008/039 за реализирането на проект “Между приятели и добри съседи”. Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Той е на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Семинарът се състоя в с. Горна Бешовица, община Мездра – един от българските партньори по проекта. Останалите партньори по проекта са общините Козлодуй, Мизия, община Мел, Италия и Провинциален консорциум за обучение Феррара, Италия. Темата на семинара беше „Въведение в туризма и туристическите ресурси – проучване, анализ, разработване на атракции”. Участие взеха представители на местните власти, работещи в сферата на икономическото развитие и туризма и на туристическия бизнес от община Враца и българските общини-партньори по проекта. Лектори бяха експерти в областта на туризма г-н Марио Канелла и г-н Серджо Луччи от Провинциален консорциум за обучение Феррара – Италия. Обучението се акцентира върху проучването и анализа на туристическите ресурси, разработването на атракции и спецификата на териториалния туристически продукт.

Предстоят още два обучителни семинара, които ще се проведат в останалите български общини-партньори по проекта – община Козлодуй и община Мизия. Планирани са и две учебни посещения в италиански общини за обмяна на опит. Познаването и прилагането на опита и добрите практики на италианските партньори ще даде възможност на участниците в обучението на практика да повишат своя капацитет в развитието на туризма.

След проведените семинари ще бъдат разработени и обобщени анализ на туристическия потенциал, методология за разработване на атракции и туристически продукт, план за действие за разработване на общ туристически продукт, маркетингова и комуникационна стратегии и пилотен проект за разработване и внедряване на регионален туристически продукт. Разработените материали ще поставят началото на бъдещо планиране и устойчиво развитие на туризма в област Враца.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Между приятели и добри съседи”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.