Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
10.11.2009
ОБЩИНА ВРАЦА КАНДИДАТСТВА С НОВ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

           Община Враца внесе проект „Предотвратяване на свлачищни деформации в с. Горно Пещене, Община Враца”. Той е разработен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” на Оперативна програма „Регионално развитие”.

         Свлачището в с. Горно Пещене обхваща около 320 м от коритото на р. Скът, която преминава през населеното място. То съществува от около 20 години, но през последните 2-3 се забелязва свлачищна активност. В резултат на интензивни валежи през 2003 г., речния участък около свлачището е бил наводнен и са нанесени материални щети на живущите в района. Ако не се вземат мерки, свлачището ще продължи да се разраства и все повече хора ще бъдат пряко засегнати от разрушенията. Съществува реална възможност от свличане на големи земни маси, които ще завирят речното корито на р. Скът, а това, от своя страна повишава риска от големи разливи и наводнения. Целта на проектното предложение е укрепване и ликвидиране на свлачищните деформации в с. Горно Пещене - Община Враца, за да се предотвратят бъдещи рискове в екологичната обстановка и осигурят по-добри условия за живеещите в района на свлачището. В резултат на изпълнението на проекта ще се извърши:

·        Корекция на р. Скът в участък с дължина 320 м;

·        Укрепване на активизирало се 20-годишно свлачище;

·        Изграждане на затежнителен насип с дължина 80 м.

         Проектното предложение е израз на политиката на общината за осигуряване защита за живота и имуществото на населението в агломерационния ареал – Враца, ограничаване разрастването на свлачищните процеси и подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда в с. Горно Пещене. То е продължение на направените разходи до момента за инженерно-геоложки проучвания и техническа документация, без които не би могло да се внесе проект за привличане на допълнителни финансови средства от европейските и национални фондове.

         Стойността на проекта е 738 942 лева, което е и стойността на безвъзмездната финансова помощ. Изпълнението на дейностите ще допринесе хората да се почувстват по-сигурни в родното си място и защитени от местната и държавна власт. Резултатите от изпълнението на проекта рефлектират върху цялото население на Горно Пещене и ще допринесе то да се почувства като част от европейското пространство.

 

                                                                       Зам.-кмет - Тони Милева

                                                                       Дирекция “Развитие на гражданското общество,

                                                                       туризъм, спорт и оперативни програми”