Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.10.2009
ЗАПОВЕД № 1253 / 28.10.2009 год. на Кмета на Община Враца за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землище село Чирен

З А П О В Е Д № 1253
гр. Враца 28.10.2009 год.

 

В Протокол от 08.09.2009 год. на комисия определена със Заповед № 1039 от 02.09.2009 год. на Кмета на Община Враца е формализирано непостигане на доброволно регламентираното в чл. 37в, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) споразумение между арендаторите, за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи, за землище село Чирен, административно териториална единица към Община Враца. Поради това комисията предлага служебно разпределение на масивите в землището на с. Чирен за ползване през стопанската 2009 – 2010 год.,което разпределение е извършено въз основа на представени от ползвателите анкетни карти и справки от информационната система- ползване на земеделски земи за регистрирани договори в ОС”Земеделие и гори“ Враца към 30.09.2009 год.

На основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи,

Н А Р Е Ж Д А М:

     І. Масиви от 020001 до 126026 (от втори до тридесет и девети) земеделски земи, находящи се в землището на село с.Чирен, състоящи се от 29620.778 дка ,от тях обработваема 27193.031 дка СЕ    РАЗПРЕДЕЛЯТ за ползване през стопанската 2009 – 2010 година между ползвателите ЕТ" Цветан Атанасов-Темпо Реал", "Нивего”ООД,  "Биос-талвег”-М.Ценова", „Агро тера Север”АД, Мега Груп”ЕООД,Румен Георгиев Цендов, Георги Петров Георгиев, Константин Ангелов Георгиев, Иван Ангелов Георгиев,Валентин Радков Камберов, Венцислав Николов Маринов,Димитър Любенов Иванов, Невелин Панталеев Панталеев,Венелин Николов Иванов,Георги Николов Иванов, съгласно Доклад от 22.10.2009 год. на Комисия определена със Заповед № 1046 от 02.09.2009 год., на Кмета на Община Враца, а именно, както следва:

1. ЛИЦА регистрирани като ЕТ или ЮЛ

 

ЕТ" Цветан Атанасов-Темпо Реал",, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. „Родопи”№3,ап.1,ет.1, БУЛСТАТ 106034882, представляван от Цветан Николов  Атанасов, - 1086 бр. имоти с общо 11474.959 дка, от тях обработваема-11215.719 дка.


"Нивего”ООД, със седалище и адрес на управление с.Чирен, ул.”Г.Димитров”№15, БУЛСТАТ 106578407, представлявано от Никола Иванов Ценов - общо 145 бр.имоти с 1702.442 дка, от тях обработваема 1693.825 дка


"Биос-Талвег”-М.Ценова", със седалище и адрес на управление гр.Враца,ул.”Кетхудова” №18,ет.2, БУЛСТАТ:816007584, представляван от Тошко Петров Тодоров , - общо 2 бр.имоти с 11.794 дка, от тях обработваема 11.794 дка.

 

   Мега Груп”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София,   бул.Дондуков”№86,бл.38,вх.А,ап.3, БУЛСТАТ:106620016, представляван от Десислава Максимова Ангелова - общо 83 бр.имоти с 884.473 дка, от тях  обработваема 875,864 дка.

 

         „Агро-Тера-Север”АД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Златовръх”№1, БУЛСТАТ: 175064402, представляван от Константин Цеков Кърлов, - общо 4 бр.имоти с 62,540 дка, от тях обработваема 62,540 дка.

 

          2. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


Румен Георгиев Цендов, ЗП, БУЛСТАТ 6809061861, с адресс.Чирен,ул.”9-ти септември”№39, 25 бр.имоти с общо 294.090 дка, от тях обработваема- 211,499 дка.

 

 

Георги Петров Георгиев, ЗП, БУЛСТАТ 7810251880, с.Чирен,ул.”Янтра” №13 общо 21 бр. имоти с 194.02 дка, от тях обработваема 187,518 дка.

 

 

Константин Ангелов Георгиев, ЗП, БУЛСТАТ 7905281903 с адрес гр. Мездра, ул. „Д.Благоев”№10,вх.Б,ап.5,  с адрес гр.Враца, общо 1 бр. имоти с 6,492 дка,от тях обработваема 6,492 дка.

 

Иван Ангелов Георгиев, ЗП, БУЛСТАТ 7710171903, с адрес гр.Мездра, ул. „Л.Каравелов”№3.– общо 1 бр. имоти с 8.8 дка, от тях обработваема 8.8 дка.

 

Валентин Радков Камберов, ЗП, БУЛСТАТ 7302140026, с адрес гр.Враца, жк.Младост,бл.9,вх.А,ап.12,ет.3, общо 1 бр. имоти с 11,799 дка,от тях обработваема 11,799 дка.

 

Венцислав Николов Маринов ЗП, БУЛСТАТ 7008162000, с адрес гр.Враца, Ул.”Екз.Йосиф”№46,вх.А,ап.14, общо 1 бр. имоти с 14.499 дка,от тях обработваема 14.499 дка.

 

Димитър Любенов Иванов ЗП, БУЛСТАТ 5611071861, с адрес с.Чирен, ул. „9-ти септември”№35– общо 15 бр. имоти с 138.050 дка,от тях обработваема 136.043 дка.

 

Невелин Панталеев Панталеев ЗП, БУЛСТАТ 7201311985, с адрес гр.Враца, жк. „Дъбника” 25,вхЖ,ап.148,ет.5– общо 7 бр. имоти с 81.216 дка,от тях обработваема 77.913 дка.

 

Венелин Николов Иванов ЗП, БУЛСТАТ 7208131882, с адрес гр.Враца, жк. „Дъбника” 22,вх.В,ап.49– общо 10 бр. имоти с 115.580 дка,от тях обработваема 115.580 дка.

 

Георги Николов Иванов ЗП, БУЛСТАТ 7501191860, с адрес гр.Враца, жк. .”Дъбника”22,вх.В,ап.49– общо 107 бр. имоти с 1116,179 дка,от тях обработваема 1077. 058 дка.

 

Георги Цветков Стоянов ЗП, БУЛСТАТ 5908221946, с адрес гр.Враца, ул. „братя Миладинови”№1,бл.1,вх.А,ап.9.– общо 121 бр. имоти с 1830.982 дка, от тях обработваема 1781.016. дка.

 

Същите са описани подробно по масиви и местности в ПРОЕКТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАСИВИ, което е неразделна част от Заповедта.

 

ІІ. Разпределението се извършва въз основа на Доклад от 22.10.2009г.на комисия определена със Заповед № 1039 от 02.09.2009 год.

 

ІІІ. Ползвателите на земеделски земи , които желаят да се възползват от Заповедта в частта за масивите по ал.3,т.2 внася предварително по извънбюджетна сметка на Общината сума в размер на 15 лв.на декар-средно годишно рентно плащане през предходната година.Сумите са депозитни и се изплащат от Общината на правоимащите лица въз основа на Заповедта на Кмета по ал.4 в тригодишен срок.

 

 IV. Сумите по точка III.да се платят по сметка:

IBAN:BG13UBBS80023300146537

BIC:UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА-КЛОН ВРАЦА

БУЛСТАТ НА ОБЩИНА ВРАЦА:000193115

 

 Неразделна част от настоящата Заповед е одобрения проект за служебно разпределение по масиви на земеделски земи за ползване към Доклад от 22.10.2009г.,представен в табличен вид.

 

Заповедта да се обяви чрез поставяне на видно място в кметство с. Чирен, сградата на Общинска служба по “Земеделие” – Враца и да се публикува на интернет страницата на Община Враца и на Областна дирекция "Земеделие” – Враца.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директора надирекция „УобС”при Общинска администрация- Враца


Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ обжалването не спира изпълнение й.

 

Съгласувал:  Директор „АПИО” М. Никовска :                  ВрИД Кмет Светла Кръстева