Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
20.10.2009
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА по НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИЗБОР на съдебни заседатели КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Общински съвет - Враца

ул. “Стефанаки Савов ” № 6, ет. 3, ст. 80, тел.092 663 375

        / Комисия за избор на съдебни заседатели, избрана  с Решение №492/13.10.2009 година на

Общински съвет – Враца /

 

О Т К Р И В А    П Р О Ц Е Д У Р А

 

по НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИЗБОР на съдебни заседатели за нов мандат КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА. На основание чл.4, ал.1, както и чл.5, ал.1 от Наредба №2 от 08.01.2008г. обн. В ДВ бр.6 от същата дата за съдебни заседатели и чл. 67 от ЗСВ като обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели, съгласно законовите разпоредби.

        1. Минимални и специфични изисквания за кандидатите:

За съдебни заседатели могат да бъдат избрани пълнолетни български граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 70 години към момента на определянето им за съдебни заседатели, ползват се с добро име в обществото, и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо дали са реабилитирани.

Съгласно Решението на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд гр.София за Община Враца са определени 20 бр. за съдебни заседатели.

        2. Начин за провеждане на номинацията :

-Комисията за избор на съдебни заседатели обявява началото на процедурата и определя 10-дневен срок за подаване на документи, или до 30.10.2009 г., 17,00 часа.

-След изтичане на 10-дневния срок, Комисията разглежда постъпилите документи от кандидатите и на базата на преценката си за тяхната изчерпателност, определя кандидатите, които ще бъдат предложени за избиране от ОбС -Враца.

        3. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление - свободен текст;

- свидетелство за съдимост, в което изрично да е отразено, че се издава за „съдебен заседател”;

- копие от диплома за висше образование;

- Писмени препоръки /от работодател; институции, НПО, общински съветници и др./, от които да е видно , че лицето се ползва с добро име в обществото;

- Ако кандидатът е бил досегашен съдебен заседател - препоръка от Председателя на съда;

- Копие на лична карта.

        4.Срок за подаване на документите: определя 10-дневен срок до 30.10.2009 г., 17,00 часа за подаване на документи от публикуване на обявлението. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в процедурата.

        5. Място за подаване на документите: Община Враца  – ул. “Стефанаки Савов ”№ 6, Център за административно обслужване.

        6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват изискванията във връзка с процедурата: Съобщението да бъде публикувано в сайта на Община Враца, сайт Модерна Враца, един местен ежедневник и да бъде поставен на Информационното табло на Община Враца –ул. “Стефанаки Савов”№ 6, ет. 1.

 

 

 

Председател на Комисията:

                                                                                   Румен Антов