Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
15.10.2009
ЗАПОВЕД № 1195 / 09.10.2009 год. на Кмета на Община Враца за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землище село Мало Пещене

З А П О В Е Д
1195
гр. Враца 09.10.2009 год.

 

           След като се запознах с Протокол от 11.09.2009 год. на комисия определена със Заповед № 1046 от 02.09.2009 год. на Кмета на Община Враца, с който се установява непостигане на доброволно регламентираното в чл. 37в, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) споразумение между арендаторите, за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи, за землище село Мало Пещене, административно териториална единица към Община Враца, и Доклад от 07.10.2009 год. на същата комисия, с който се предлага служебно разпределение на масивите в землището на с. Мало Пещене за ползване през стопанската 2009 – 2010 год.,което разпределение е извършено въз основа на представени от ползвателите анкетни карти и справки от информационната система- ползване на земеделски земи за регистрирани договори в ОС”Земеделие и гори“ Враца към 30.09.2009 год.,

           на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37 в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Масиви от 010002 до 039043 (от десети до тридесет и девети) земеделски земи, находящи се в землището на село Мало Пещене, състоящи се от 5189,808 дка ,от тях обработваема 4 867,34 дка СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ за ползване през стопанската 2009 – 2010 година между ползвателите ЕТ"ЛАЧКО-Петър Петров", "БИОС-ТАЛВЕГ" М.Ценова, "АГРО-ЕВРО-ТРЕЙД 2007"ЕООД, Цветан Ангелов Ангелов, Милен Благоев Стоянов, Асен Харалампиев Петров, Петър Тошков Петров, съгласно Доклад от 07.10.2009 год. на Комисия определена със Заповед № 1046 от 02.09.2009 год., на Кмета на Община Враца, а именно, както следва:


1. ЛИЦА регистрирани като ЕТ или ЮЛ


ЕТ"ЛАЧКО-Петър Петров", със седалище и адрес на управление гр. Враца,

 ул. Васил Кънчов № 44 вх.Б ап.30, БУЛСТАТ 106058068, представляван от Петър Харалампиев Петров, - 208 бр. имоти с общо 2131.387 дка, от тях обработваема-2107.387дка.


ЕТ"БИОС-ТАЛВЕГ" –Мария Ценова, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул.Кетхудов № 18, БУЛСТАТ 816007584, представлявано от Тошко Петров Тодоров, - общо 74 бр.имоти с 861.181,524 дка, от тях обработваема 861.181  дка


"АГРО-ЕВРО-ТРЕЙД 2007"ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Мало Пещене, БУЛСТАТ 106619989, представляван от Цветан Ангелов Ангелов , - общо 42 бр.имоти с 509,889 дка, от тях обработваема 500,639 дка.


2. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


Цветан Ангелов Ангелов , ЗП, БУЛСТАТ 7801171946, с адрес с. Мало Пещене,76 бр.имоти с общо 454.364 дка, от тях обработваема- 447.348 дка.


Милен Благоев Стоянов, ЗП, БУЛСТАТ 6808112007, с адрес с.Мало Пещене,– общо 24 бр. имоти с 257,262 дка, от тях обработваема 257.262 дка.


Асен Харалампиев Петров, ЗП, БУЛСТАТ 7404292000, с адрес гр. Враца,

ул. Братя Миладинови № 8 – общо 3 бр. имоти с 39.420 дка,от тях обработваема 39.420 дка.

 

 Петър Тошков Петров, ЗП, БУЛСТАТ 770981866, с адрес гр.Враца,

ул. „Кетхудов”№ 18– общо 1 бр. имоти с 9. 200 дка,от тях обработваема 9. 200 дка.

 

Същите са описани подробно по масиви и местности в ПРОЕКТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАСИВИ към Доклад от 07.10.2009 год., който е неразделна част от Заповедта.

 

 

 

ІІ. Разпределението се извършва въз основа на Доклад от 07.10.2009г.на комисия определена със Заповед № 1046 от 02.09.2009 год.


ІІІ. Ползвателите на земеделски земи , които желаят да се възползват от Заповедта в частта за масивите по ал.3,т.2 внася предварително по извънбюджетна сметка на Общината сума в размер на 15 лв.на декар-средно годишно рентно плащане през предходната година.Сумите са депозитни и се изплащат от Общината на правоимащите лица въз основа на Заповедта на Кмета по ал.4 в тригодишен срок.

 

 IV. Сумите по точка III.да се платят по сметка:

IBAN:BG13UBBS80023300146537

BIC:UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА-КЛОН ВРАЦА

БУЛСТАТ НА ОБЩИНА ВРАЦА:000193115

 

            Неразделна част от настоящата Заповед е одобрения проект за служебно разпределение по масиви на земеделски земи за ползване към Доклад от 07.10.2009 год., представен в табличен вид.

 

            Заповедта да се обяви чрез поставяне на видно място в кметство с. Мало Пещене, сградата на Общинска служба по “Земеделие” – Враца и да се публикува на интернет страницата на Община Враца и на Областна дирекция "Земеделие” – Враца.

 

           Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция „УОбСИ при Общинска администрация – Враца.
           Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

           Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ обжалването не спира изпълнение й.

 

                                                                                     ВрИД Кмет Светла Кръстева :