Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
04.11.2019
ОБЩИНА ВРАЦА ПОДАДЕ ЗА ОЦЕНКА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

Община Враца подаде за оценка проектно предложение „Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. То е разработено в изпълнение на Инвестиционната програма на Община Враца и е свързано с инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”. Общата стойност на проекта е 1 089 756,84 лв.

Проектът отговаря на идентифицирана в община Враца потребност от социални жилища. Неговата основна цел е осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки за социална интеграция и мотивация за активно включване в социалния живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. Проектните дейности са свързани с подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки, изпълнение на инженеринг, упражняване на строителен надзор, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, въвеждане на обектa в експлоатация, одит на проекта, организация и управление, информация и комуникация по проекта. Предвидени са СМР за преустройство, обновяване и оборудване на 30 социални жилища в жилищна сграда в гр. Враца, бул.“Васил Кънчов“ 2Б, от които 28 ще са двустайни и 2-тристайни апартаменти. Целеви групи по проекта са бездомни хора или хора, живеещи в лоши битови условия, родители с деца, вкл. деца с влошено здраве и деца с увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване.

Очакваните резултати са свързани с осигуряване на условия и възможности за социализация и интеграция на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други  групи в неравностойно положение на територията на град Враца и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване. Последващите  цели са едновременно с настаняването в социално жилище да се изпълнят специфичните социални условия, съгласно т.нар. „социален пакет”. При сключване на договор за настаняване в социално жилище, в договорните отношения ще бъдат включени изисквания лицата да имат личен лекар, родителите да водят децата си на задължителни имунизации и профилактични прегледи за здравен статус, децата в семейството да посещават образователна институция, а ако има наематели, които са безработни, те да имат регистрация в Бюрото по труда и да се включват в образователно-квалификационни програми и в програми за осигуряване на заетост. Този интегриран подход ще допринесе след изтичането на договора за настаняване в социално жилище, лицата и семействата, ползвали тази социална услуга, да са в състояние самостоятелно да организират своя живот.