Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
15.06.2018
Забрана Къпането на населението от Община Враца в неохраняваните – язовири, реки и напоителни канали, както и изкуствени и естествени водни площи на територията на община Враца, съгласно Приложение № 1

З А П О В Е Д

  1078

от 14.06.2018 г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Наредба за водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи приета с постановление на №182 на МС, доп. ДВ бр. 72/ от 21.септември.2012г. и Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане

ЗАБРАНЯВАМ:

Къпането на населението от Община Враца в неохраняваните – язовири, реки и напоителни канали, както и изкуствени и естествени водни площи на територията на община Враца, съгласно Приложение № 1.

         Изпълнението на заповедта възлагам на кметове и кметски наместници на населени места в община Враца.

         Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на  кметове и кметски наместници на населени места в община Враца.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението, като се постави на всички видни места. Да се връчи на стопаните и наемателите на водни обекти на територията на община Враца по реда на ГПК и чрез средствата за масова информация. Да се задължат собствениците на водни площи и ползващите водни площи, да обезпечат със забранителни табели водните обекти.

         На основание на чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед осигуряване на живота или здравето на гражданите, допускам предварително изпълнение на заповедта.

         Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок по реда на АПК пред АС. 

КМЕТ:

/ КАЛИН КАМЕНОВ /

 

язовири, реки и напоителни канали, както и изкуствени езера в община Враца, забранени за къпане, съгласно заповедта 

 

Язовири, реки, напоителни канали, изкуствени и естествени езера Населено място
1 яз. Дъбника гр. Враца               с.Згориград
2 Открит канал "Алпийски дол"
3 Открит канал "Скакля"
4 ез. Чайка
5 Омарски геран с. Вировско
6 Дедова Могила
7 Кални дол
8 Влашки дол с. Бели извор
9 Кираджията с. Баница
10 Желязковец
11 Уменкьовец с.Мало Пещене
12 Агов дол с. Власатица
13 Върбица І, ІІ, ІІІ  с. Върбица
14 Лесконож с. Голямо Пещене
15 Мраморчица с. Горно Пещене
16 Девене с. Девене
17 Косталево с. Косталево
18 Лиляче с. Лиляче
19 Енева с. Тишевица
20 Под кръста
21 Три кладенци с. Три кладенци
22 Чирен с. Чирен
23 Водоем "Тиганчето"
24 Преминаваща река Лева през населите места в община Враца  гр. Враца               с.Згориград          с.Бели Извор       кв.Бистрец
25 Преминаваща река Скът през  с. Голямо Пещене, с.Горно Пещене, с.Мало Пещене, с.Оходен