начало » Новини
21.04.2017
Заключителна пресконференция


   На 19 Април 2017 г. в Младежки център – Враца се проведе заключителна пресконференция по проект BG06-105 „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”,  Договор Д03-6 / 27.01.2014 г., финансиран по Компонент 1 „Младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, с подкрепата на ФМЕИП 2009-2014 г., с бенефициент община Враца. Пресконференцията започна с приветствени думи от страна на Г-н Калин Каменов – Кмет на община Враца, който поздрави целият екип на Младежки център - Враца с постигнатите резултати в работата им с представителите на целевите групи на територията на община Враца. Постигнатите резултати и индикатори от изпълнението на проекта бяха обобщени от Г-жа Калина Дуранкева – Ръководител на Проект BG06-105. Представяне на техническият и функционален потенциал на центъра и обезпечеността му да отговори на високите изисквания за качество бе направено от  Г-жа Цветелина Теофилова – Управител на Младежки център – Враца. В края на заключителната пресконференция младежки работници от центъра представиха на вниманието на присъстващите свои настоящи и бъдещи инициативи в сферата на младежката работа.

  Отново на 19 Април 2017 г. в Младежки център – Враца  в рамките на проект BG06-105 се проведе международна конференция на тема "Европейските младежки центрове на Съвета на Европа - стандарти, инструменти и примери за добри практики в политиката за младежта“. Конференцията започна с приветствени думи от страна на Г-н Херман Башкар - Заместник ръководител на мисията на Кралство Норвегия в Румъния, който след като се запозна с направеното в Центъра обобщи, че сега вече е сигурен, че представеното финансиране е изразходвано по предназначение. На конференцията присъстваха представители от няколко различни държави, като сред официалните гости бяха представителите на Посолството на Кралство Норвегия в Румъния, Младежки център – Лисабон, Португалия, Младежки център – Тимишоара, Румъния, обучители от Съвета на Европа. От българска страна официално на събитието присъстваха експерти от Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, директори на училища и институции работещи в тясно сътрудничество с екипа на Младежки център – Враца, представители на публичния и неправителствения сектор. Конференцията се проведе в 4 модула, като всеки един от тях засягаше тематично свързани теми по отношение на постигнато в рамките на проекта, изпълнени от екипа на Центъра инициативи, представяне на опита на европейските младежки центрове получили Знак за качество на младежките центрове на Съвета на Европа. По време на събитието бяха връчени сертификати за успешно преминато обучение в Центъра на 20 младежи участвали в Лятната младежка академия проведена през 2016 г. Международната конференция приключи с провеждане на демонстративно неформално обучение на тема „Човешки права“ представено от страна на Галин Снежанов – младежки работник в Младежки център – Враца, в което се заедно се включиха младежи и гости на събитието.

 

  Тази публикация е създадена в рамките на проект BG06-105 „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”, Договор Д03-6 / 27.01.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Програмния оператор