Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
31.08.2016
ОБЩИНА ВРАЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

ИНФОРМАЦИЯ

по проект „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в Община Враца“

Община Враца изпълнява проект „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в Община Враца“, съгласно подписан договор между Министерство на труда и социалната политика и Община Враца № BG05M9OP001-2.002-0190-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002  «Независим живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. (ОПРЧР).

Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срока за изпълнение на проектните дейности е от 01.02.2016 г. до 31.10.2017 г.

От 01.05.2016 г. по проекта се предоставя социална услуга „Личен асистент” на 15 потребителя (деца) от 15 доставчика на 4 часов работен ден  на трудов договор.

От 01.06.2016 г. се предоставя и социална услуга „Домашен помощник” на 96 потребителя от 32 доставчика на 8 часов работен ден (един доставчик полага грижи за 3-ма потребители).

В хода на изпълнение на проекта, Община Враца е дофинансирана с 375 000 лв., съгласно подписано Допълнително споразумение между МТСП и Община Враца  от 25.08.2016 г., което осигурява възможност за включване на 84 бр. нови потребителя (деца и лица), в т.ч 39 бр. за социална услуга „Личен асистент” и 45 бр. „Домашен помощник”, които ще се обгрижват от 84 бр. доставчици на 4 часов работен ден, считано от м.Септември 2016 г.

Социалните услуги ще бъдат осигурени на потребители, които фигурират в списък с класирани кандидати по низходящ ред за съответната социална услуга. Няма да се приемат нови заявления от кандидати за потребители и доставчици на социалните услуги. Екипа по проекта ще се свърже с кандидат-потребителите на които следва да се предоставят услугите по низходящ ред от списъците с класирани кандидати.

В Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване ще се осигури възможност за ползване на интегрирани социално-здравни услуги  в общността или в домашна среда от рехабилитатор, здравен асистент, педагогическа и психологическа подкрепа, социално консултиране.

Проекта се изпълнява с партньорството на Сдружение „Нов път” с.Хайредин.

При необходимост от допълнителна информация тел.0885639786 – Цветелина Иванова, социален работник по проекта.

 

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ:

ТОНИ ПЕТРОВ