Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
28.07.2014
ОБЩИНА ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВИ И ЕФЕКТИВНИ ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ”

ОБЩИНА ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВИ И ЕФЕКТИВНИ ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ”

Днес се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Устойчиви и ефективни общински политики”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-13-83/30.10.2013 год. Неговата основна цел е подобряване процеса на разработване, прилагане и мониторинг на общински политики за устойчиво развитие на Община Враца. Обща стойност на проекта след проведени обществени поръчки е 53 622,89 лв., а неговата продължителност е 9 месеца – от 30.10.2013 до 30.07.2014 г. Целевите групи, към които са нсочени дейностите е общинската администрация и структури на гражданското общество в община Враца.

На пресконференцията се представиха резултатите от  проведено анкетно проучване, което имаше за цел да се установят конкретните препоръки на местната общност относно новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Мнението на обществеността се потърси и чрез проведената кръгла маса за обсъждане „Оценка на изпълнения общински план за развитие на община Враца за периода 2006-2013 година” и организираното публично обсъждане на разработения проект на Общински план за развитие 2014-2020 г.

Основните резултати от изпълнението на проектните дейности са:

◊       Създадена бази данни от статистическа, социологическа и научна информация за община Враца по идентифицирани ключови теми и области, които да служат за взимането на информирани решения при изработването на интегрирани публични политики, в това число и разработването на стратегически и планови документи;

◊       Изготвена оценка на изпълнения общински план за развитие за периода 2006-2013 г.;

◊      Изготвен общински план за развитие за периода 2014-2020 г., който съответства на актуалните интереси на местните общности, на регионалните и национални приоритети и на Кохезионната политика на Европейския съюз в България;

◊      Изготвена оценка на ефективността на съществуващите механизми за консултиране при разработване на политиките в общината;

◊      Изготвени Наръчник от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на плановите документи и Наръчник за мониторинг върху изпълнението на политики в община Враца.

◊      122 експерти от общинската администрация и представители на структурите на гражданското общество са обучени да прилагат правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на политики от общинската администрация.

◊      Засилване разбирането на обществеността от община Враца за ролята на ЕС, на Европейския социален фонд и на българската държава за подобряване процеса на разработване, прилагане и мониторинг на общински политики за устойчиво развитие на Община Враца.

  

Разработеният чрез проекта  общински план за развитие за периода 2014-2020 г.:

 

©      ще бъде основа за работа на общинската администрация за период от седем години и ще създаде предпоставки на местно ниво успешно да се прилагат политики на Структурните фондове на ЕС (2014 – 2020 г.) за следващия програмен период;

©      ще окаже трайно въздействие и върху структурите на гражданското общество, тъй като този стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

 

Въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики:

©      ще създаде и утвърди административна култура, която ще използва методи, ориентирани към резултатите;

©      ще позволи на структурите на гражданското общество да осъществяват контрол върху процеса на изпълнение на общински политики и от този процес ще се изгради по-голямо доверие между заинтересованите страни, осъществяващи конкретна общинска политика.

 

Чрез изпълнението на проект „Устойчиви и ефективни общински политики” ще се подобри работата на местната власт и превръщането й в модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса, прилагаща съгласувани и ефективни политики за изпълнение на общи за държавата и за съответната община цели.