Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.01.2013
Общината внесе за одобрение проект „Враца – привлекателно място за живеене”

Най-новият проект, който бе разработен от Община Враца, е „Враца – привлекателно място за живеене”. В петък проектът, който е на стойност 5 милиона лева, бе внесен в ОП „Регионално развитие” в МРРБ. Схемата, по която се очаква безвъзмездната финансова помощ е „Зелена и достъпна градска среда”. Целта на проекта е да се подобри физическата среда на град Враца, като предпоставка за устойчиво развитие и високо качество на живот, труд и инвестиции.

Проектното предложение е насочено към благоустрояване на жк ”Дъбника”, Обществен парк „Хижата” и жк „Медковец” - основни функционални пространства в градската зона, имащи определящо значение за европейския облик на града.

По проекта се предвижда създаването на градски парк в жк „Дъбника”, който да се превърне в най-обширната озеленена градска територия с изградени пешеходни алеи и тротоари, фонтан и малко изкуствено езеро, детска площадка с настилки и монтирани детски съоръжения за различни възрастови групи и свободни площи за игра, спортна зона с обособен кът за фитнес на открито. В парка ще има открита изложбена площ за експониране на произведения на пластичните изкуства, също и открита сцена за публични мероприятия. Проектирани са подходи както за достъп на хора с увреждания, така и за преминаване на детски колички. В границите на парка ще бъдат потърсени възможности за разполагане на велоалея и кът за домашни любимци.

Проектното предложение  „Враца – привлекателно място за живеене” включва и рехабилитация и обновяване на Обществен парк „Хижата”. Предвижда се рехабилитиране на стълбищата, площадките и алеята от ул. ”Трапезица” до площадка “Хижата”, ремонт на парковото осветление с енергоспестяващи лампи и изпълнение на нова система за видеонаблюдение. На мястото на площадките, ползвани от съществуващото в недалечното минало заведение на открито - “Пикник”, ще се изгради детска площадка и малка сцена с до 50 амфитеатрално разположени места за сядане. Предвижда се на  площадката при  “Хижата” да се направи реконструкция на детската и обзорната площадки, да се ремонтират стълбищата и площадките за отдих, да се  възстановят фонтана и чешмата, да се монтират беседка и перголи. По трасето на напоителния канал се предвижда изграждането на пешеходна (велосипедна) алея, а на ул. „Трапезица” ще има спортно игрище.

Третият основен обект, включен в проектното предложение, е изграждане на спортна и детска площадка в жк „Медковец”. Там са предвидени комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, фитнес уреди на открито и детска площадка. Теренът ще бъде озеленен, осветен и ще има видеонаблюдение.

В проектното предложение са включени и допълнителни обекти, които ще бъдат изпълнени в случай, че останат неусвоени средства по схемата. Предвидена е реконструкция на павиран път и паркинг в Обществен парк ”Хижата”, създаване на паркова зона в района на „Медковско дере” от бул. „Втори юни” до бул. „Васил Кънчов”, в която да има детска и спортни площадки с открити фитнес уреди и уникално за града съоръжение – полигон за екстремно колоездене, отговарящо на европейските стандарти, също и изграждане на спортен комплекс в жк „Дъбника” с фитнес уреди на открито, включително и фитнес уреди, предназначени за хора с увреждания.

Реализацията на проекта ще реши едни от най-належащите проблеми пред жителите на град Враца – липсата на достъпна и модерна градска среда, като чрез изпълнението на проектните дейности ще имаме благоустроена и безопасна градска среда, осигурени условия за отдих и спорт в природосъобразна среда, намаляване на различията „център-периферия”, основани на осигурения равен достъп на населението до изградените съоръжения в град Враца. Очаква се  подобрената градска среда да допринесе за повишаване привлекателността на региона, увеличаване броя на посетителите в града, подобряване на инвестиционния климат и като последствие - повишаване благосъстоянието на населението на Община Враца.

 

 

                                                                  Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”