Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
25.09.2012
Уважаеми съграждани, Община Враца подготвя проект за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период",

Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Операция 5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" по оперативна програма „Регионално развитие”.

 

Във връзка с това, Ви предлагаме за обществено обсъждане списък с обекти на интервенция в зоните за въздействие, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца:

 

І. Градска среда

1. Обект: Пешеходна зона (от началото на парк „Хижата” до пл. „Суми”). Реконструкция на пешеходната зона. Озеленяване. Обособяване на зони за отдих. Изграждане на детски площадки.

2. Обект: Крайречен булевард. Обособяване на зони за отдих. Реконструкция на „Табашки мост”. Изграждане на велоалеи. Изграждане на подпорни стени. Реконструкция на кръгово движение на „Червения площад”.

3. Рехабилитация на улици в зоните за въздействие.

 

ІІ. Културна инфраструктура

1. Обект: Регионален музей. Зала Общински съвет. Концертна зала в Община Враца. Регионална библиотека „Христо Ботев”. Зала за публични мероприятия. Младежки дом.

 

ІІІ. Образователна инфраструктура

1. Обекти: Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в ЦДГ № 16, ОДЗ „Знаме на мира” жк. „Дъбника”, ОДЗ „Звънче” жк. „Сениче”, ОДЗ „Радост” жк. „Дъбника”.

 

 

Очакваме Вашето становище на адрес: 3000 гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, на вниманието на: зам.-кмет „Европейско финансиране и обществени поръчки” и е-майл:obshtinavr@b-trust.org.