Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
31.07.2012
ПРЕДСТОИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА «ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. ВРАЦА»

На 03.08.2012 г., петък, от 11.00 часа, в Заседателната зала на Община Враца, кмета инж. Николай Иванов ще подпише договор за изработване на «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца» с избрания, след проведена обществена поръчка, изпълнител – Обединение Мист Евроконсулт, което се състои от фирмите „Мист Проект” ООД и „Евроконсулт-Сел” ООД. Решението за възлагане на обособена позиция 1 от поръчка "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Враца" е от 28.06.2012 г. Възложител е община Враца. Той ще се реализира чрез договор BG161PO001/1.4-07/2010/032 “, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Поради липса на кандидати по обособена позиция 2 "Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимост на ИПГВР и ПУП", същата бе прекратена и предстои повторното й обявяване.

С подписването на договора започна същинското изработване на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. В резултат на неговото изпълнение  ще имаме изработена визия за развитие на града през следващия планов период и определени конкретни градски територии за комплексна интервенция – зони за въздействие. Приложната част на Интегрирания  план за градско възстановяване и развитие ще включва и лист от инвестиционни проекти за кандидатстване по структурните и Кохизионния фондове в периода 2014-2020 год. През следващия програмен период задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на фондове на Европейския съюз ще бъде тяхното съответствие с Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Според Европейската комисия, този план е необходимо условие както за по-ефективно усвояване на структурните фондове на Европейския съюз и изпълнение на Лайпцигската харта за устойчиви градове, така и за привличане на инвестиции за ускоряване на растежа и подобряване на планирането и развитието на градската среда.