Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.01.2012
В изпълнение на чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов

В изпълнение на чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети, Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов

предложи на вниманието на присъстващите на публичното обсъждане проект за бюджет на Община Враца за 2012г.

        Проектът на бюджет за 2012г. на Община Враца е разработен в съответствие с изискванията на Закона за общинските бюджети и Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г. и е балансиран по приходна и  разходна части.

        Предложеният   проект е съобразен с минусовия преходен остатък за местни дейности от 1 615 109 лв.

        С кредитите по дейности е заложена възможност за минимизиране на неразплатените разходи и покриване на просрочените задължения на Община Враца.

        Основна цел на проекта за бюджет е:

        Запазване обема на публичните услуги предоставяни от общината, при постигнатите критерии за качество, независимо от полученото наследство и то в условията на световна криза. 

 

         Проектът на бюджет за 2012г. на Община Враца предполага прилагане на решения за строги икономии на публичен финансов ресурс, законосъобразно, целесъобразно, ефективно и ефикасно раходване на бюджетните средства, за недопускане на по-нататъшно влошаване финансовото състояние на общината.

        

I. Приходна част

           Приходната част на  проекта за бюджет на Община Враца за 2012г. е  в размер на 39 702 815 лв.

 1.По приходоизточници приходната част на бюджета включва:

 

          1.1 Държавни трансфери по чл. 10, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 година  общо в размер на 25 506 285 лв. по видове:

1.2 Данъчни и неданъчни приходи общо в размер на 11 424 368 лв.,

         1.3 Преходен остатък

              в делегирани от държавата дейности                3 080 078 лв.

             в общински дейности                                           95 712 лв.,

в това число:

          - заем от „Набирателна сметка”                           400 000 лв.,

            от които разходвани                                        -  304 288 лв.

          Разходвани неправомерно                                 - 1 310 821 лв.

- от „Такса за битови отпадъци”                             - 1 059 358 лв.

- от дарения и целеви средства в местни дейности     - 251 463 лв.

 

         1.4 Средства за предоставяне на трансфери на културни институти             в размер на 170 000 лв.,  отразени със знак /-/.

         1.5Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюдж  сметки в размер на 620 932 лв., отразени със знак /-/.

        1.6. Временни безлихвени заеми между извънбюджетната и

бюджетната сметка  в  размер  на  7 063 429 лв.,  отразени  със  знак /-/.

        1.7. Възстановяване на предоставена финансова помощ и заеми в размер на 8 060 000 лв.

        1.8. Временно съхранявани средства, средства на разпореждане и друго финансиране в размер на 609 267  лв., отразени със знак /-/.

 

1.     Според характера на дейностите приходната част на бюджета  е разчетена съответно:

1.1.         Приходи с държавен характер за финансиране на делегираните

от държавата дейности.

 

Приходи за делегирани държавни дейности

          25 720 037 лв.

в това число :

 

- неданъчни приходи                                          

                  54 153 лв.

- обща субсидия за държавни дейности

           22 587 785 лв.

- временно съхр. средства, средства на разпор. и др. финансиране

                  - 1 979 лв.

- преходен остатък

             3 080 078 лв.

          

         2.2. Приходи с общински характер за финансиране на местните

дейности и  дофинансиране на държавни дейности.

Приходи за общински дейности и дофинансиране

      13 982 778 лв.

в това число :

 

Данъчни и неданъчни приходи

       11 370 215 лв.

- данъчни приходи

         3 570 000 лв.

- неданъчни приходи

          7 800 215 лв.

Трансфери от централния бюджет

          2 918 500 лв.

- трансфери за местни дейности от централния бюджет

          2 494 000 лв.

- целева субсидия за капиталови разходи

             424 500 лв.

Трансфери

           - 790 932 лв.

Временни безлихвени заеми

        -  7 063 429 лв.

Операции с финансови активи и пасиви

           7 548 424 лв.

  

         3. Преходен остатък от 2011 г.   

           Реализираният преходен остатък от дейности с държавен характер е     3 080 078 лв.

           В изпълнение на § 30, ал.2 от  Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности.

         Реализираният преходен остатък от дейности с общински характер и дофинансиране на държавни дейности е 95 712 лв., неусвоени от изтегления заем от „Набирателната сметка” на Община Враца в размер на 400 000 лв.

         

 

 

 

 Следвало е преходен остатък да има по следните дейности във функциите:

1. Преходен остатък в дейностите  с общински характер

   1 710 821лв.

Функция “Общи държавни служби” 

       19 134 лв.

Международни програми и споразумения

19 134 лв.

Функция  “Образование”                                            

   729 лв.

- Целодневни детски градини и обединени детски заведения

       14 лв.

- Извънучилищни дейности

     715 лв.

Функция  “Социално подпомагане и грижи”                                         

     202 лв.

- Други служби и дейности по ОПЗ

     202 лв.

Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”                           

  1 229 566 лв.

- ИРП на уличната мрежа

     208 лв.

- Чистота

   1 229 358 лв.

в т.ч.:

 

 от текущи разходи

      978 009 лв.

 от Целеви капиталови разходи

      170 000 лв.

 от такса „Битови отпадъци”

 81 349 лв.

Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”                           

   3 528 лв.

- Обредни домове и зали

   3 528 лв.

в т. ч. капиталови

   3 528 лв.

Функция “Икономически дейности и услуги”                           

46 583 лв.

- Дейности по поддържане на пътищата

   2 495 лв.

- Туристически бази

 З7 335 лв.

- Други дейности по икономиката – Младежки дом

   6 480 лв.