Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
10.12.2010
Зам.кметът по социални и хуманитарни дейности – д-р Михаил Шарков и председателят на Общински съвет – Враца –г-жа Малина Николова, заедно с експерти от общинска администрация проведоха публично обсъждане

Зам.кметът по социални и хуманитарни дейности – д-р Михаил Шарков и председателят на Общински съвет – Враца –г-жа Малина Николова, заедно с експерти от общинска администрация проведоха публично обсъждане

за участие в Проект за Социално включване на МТСП, под-проект на Община Враца „СТИМУЛ-Социални,трайно интегрирани ,местни услуги за личността”.

На срещата присъстваха директори на детските заведения на територията на община Враца, потребители на социални услуги за деца, представители на организации, доставящи социални услуги, общински съветници, представители на целевите групи – родители на деца с увреждания и граждани.

Целта на проекта е да се предоставят услуги за подкрепа на семействата в отглеждането на децата от 0 до 7 години , но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца.

Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. И за двете възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове.

Финансирането на проектите на общините е в зависимост от броя на населението, което за Враца е в размер до 1 200 000 лева.

Основните целеви групи деца в риск (0-7 г.) са:

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми.

Основните целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.) са:

- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Родители, получаващи социални помощи;

- Безработни родители;

- Родители на 3 и повече деца;

- Самотни родители;

- Бъдещи родители от уязвими групи;

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

- Родители без или с ниско образование;

- Родители, живеещи в лоши жилищни условия;

- Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си (регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане” на АСП);

- Родители на деца с увреждания;

- Родители на деца със здравословни проблеми;

- Здравно неосигурени родители;

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.).

Проектът на Община Враца предвижда създаване на Общностен център за деца и семейства, който е форма за интегрирано предлагане на услугите по проекта. В основата на тази услуга е предлагането на всички или 70 % от услугите по проекта за всички целеви групи деца от 0 до 7 г. и техните родители. В центъра ще предоставяме всички консултативни и подкрепящи услуги, ще се създадат кабинети за здравна консултация, центровете за ранна интервенция на уврежданията и т.н.

             От проведеното публично обсъждане и направените изказвания в залата стана ясно, че необходимостта от реализацията на този проект е голяма, а като краен резултат се очаква подобрена училищна подготовка на децата от семействата с ниски доходи и децата с увреждане на възраст до 7 години и разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижите за деца с увреждания. .

 

  

   

 

 

Н. Гетова,

МДПВО Община Враца