Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

12.03.2016
29.03.2016 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилиони на пазарни площадки ул."Васил Кънчов", ул."Ген.Леонов", жк „Дъбника”, жк "Металург" и "Болницата".
   Заповеди за спечелилите търга участници №№:  452,  453  З ...

16.10.2015
30.10.2015 г. от 10,00 ч. Втори публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот. находящ се в ж.к.“Дъбника“, представляващ самостоятелен обект- помещение, предназначено за заведение за обществено хранене
Заповеди за спечелилите конкурса участници №№: 1667  В изпълнение ...

06.10.2015
29.09.2015 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1487,    1489,    1490  ...

05.10.2015
22.10.2015 г. от 14.00 ч. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение частна собственост, предназначено за търговска дейност, находящо се в сградата на фурната в с. Горно Пещене, за срок от 10 (десет) години.
З А П О В Е Д №1491/05.10.2015г. На основание чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински ...

14.09.2015
30.09.2015 г. от 10,00 ч. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот с идент . 12259.1010.400.1.1 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и десет точка четиристотин точка едно точка едно/ по Кадастралнат
В изпълнение на Заповед № 1356/09.09.2015г. на Кмета на Община Враца,   О Б Я В Я В А:  Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот с идент . 12259.1010.400.1.1 /дванадесет ...

13.08.2015
28.08.2015 г. от 10.00ч. Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от Гл. архитект на Общината
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1310  В изпълнение ...

11.08.2015
26.08.2015 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1302,  1303,  1305,  1306,  1307,  1308  ...

06.08.2015
25.08.2015 г. от 14.00 ч. в офиса на ОП „ Спорт и туризъм”-Враца - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел. 092/627263   На основание Решение № 1058/30.06.2015 г. на Общински съвет –Враца  ,чл.21,ал.1,т.8 ...

17.07.2015
05.08.2015 г. от 14.00 ч. Провеждане на втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост находящи, се в сградата на „Стоматологичен център-І“ ЕООД
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №292/2008г.,  ...

15.07.2015
30.07.2015 Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1192,  1193,  1194,  1199 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36