начало » Търгове и конкурси

Архив

31.01.2017
14.02.2017 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №205 в Протокол №15 от 28.06.2016 ...

06.12.2016
23.12.2016 г. от 14.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
Заповед за спечелилият търга участници №: 1814                ...

06.12.2016
22.12.2016 г. от 14.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви, зеленчукови култури и храсти от общинския поземлен фонд
Заповед №36 от 10.01.2017 г. за поправяне на очевидна фактическа грешка в заповед №1812 Заповеди за спечелилите търга участници №№: ...

06.12.2016
23.12.2016 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 41,    42,   43,   44  ...

06.12.2016
22.12.2016 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 10,    11,    12,    13    ...

24.11.2016
Конкурс за избор на партньор за участие в проект по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи, вкл. за доразвиване на пилотния модел от периода 2007-2013 г. за интегрирани инвестиции за уязвими групи
СЪОБЩЕНИЕ КОМИСИЯ 13.02.2017 ПРОТОКОЛ от ЗАСЕДАНИЯ на КОМИСИЯ ...

10.10.2016
27.10.2016 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№:  1502, 1503, 1504, 1505, 1506  ...

10.10.2016
27.10.2016 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1553  На основание ...

08.09.2016
28.09.2016 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Враца, Решение №292/2008 ...

01.09.2016
14.09.2016 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за Предоставяне на стояща дървесина на корен БДС.
Заповед  за откриване на търга с явно наддаване за Предоставяне на сечища по БДС и утвърждаване на документация за участие. Документация за участие. Заповед ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33