Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

17.07.2013
ЗАПОВЕД № 1128/16.07.2013 г. за спечелил търга проведен на 18.06.2013 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1128 от 16.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

17.07.2013
ЗАПОВЕД № 1127/16.07.2013 г. за спечелил търга проведен на 18.06.2013 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1127  от 16.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

17.07.2013
ЗАПОВЕД № 1126/16.07.2013 г. за спечелил търга проведен на 18.06.2013 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1126  от 16.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

17.07.2013
ЗАПОВЕД № 1124/16.07.2013 г. за спечелил търга проведен на 18.06.2013 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1124 от 16.07. г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с ...

17.07.2013
ЗАПОВЕД № 1123/16.07.2013 г. за спечелил търга проведен на 18.06.2013 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1123  от 16.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

17.07.2013
ЗАПОВЕД № 1103/11.07.2013 г. за спечелил търга проведен на 18.06.2013 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1103 от 11.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

17.07.2013
ЗАПОВЕД № 1102/11.07.2013 г. за спечелил търга проведен на 18.06.2013 г. с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ
З А П О В Е Д № 1102 от 11.07.2013 г.             На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца ...

16.07.2013
Публично оповестен конкурс на 01.08.2013 г. от 14.00ч. за отдаване под наем за срок до 5 години на части от имоти, публична общинска собственост
                На основание чл.72, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца (Приета с Решение №  292 /2008 г. на Общински съвет Враца), ...

16.07.2013
”Паркинги и гаражи” Враца обявява повторен публичен търг с тайно наддаване на 01.08.2013 година за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост
            На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.51, ал.1 и ал.2 и чл.53.ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета ...

15.07.2013
Публичен търг на 30.07.2013 г. от 14.00 ч.с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост
В изпълнение на Заповед №.1107/11.07.2013 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А:   Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36