Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

28.08.2013
ЗАПОВЕД № 1303/28.08.2013 г. за спечелил търга с тайно наддаване, проведен на 23.08.2013 г. за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр.Враца, ж.к.”Сениче”
З  А  П  О  В Е  Д №  1303       от  28.08. 2013 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

28.08.2013
ЗАПОВЕД № 1302/28.08.2013 г. за спечелил търга с тайно наддаване, проведен на 23.08.2013 г. за закупуване на недвижим имот, находящ се с,Веслец
З  А  П  О  В Е  Д №  1302       от  28.08. 2013 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

28.08.2013
ЗАПОВЕД № 1301/28.08.2013 г. за спечелил търга с тайно наддаване, проведен на 23.08.2013 г. за закупуване на недвижим имот, находящ се с,Веслец
З  А  П  О  В Е  Д №  1301       от  28.08. 2013 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

28.08.2013
ЗАПОВЕД № 1300/28.08.2013 г. за спечелил търга с тайно наддаване, проведен на 23.08.2013 г. за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр.Враца, жк Сениче
З  А  П  О  В Е  Д №  1300       от  28.08. 2013 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...

21.08.2013
ЗАПОВЕД № 1277/21.08.2013 г. за спечелил търга проведен на 20.08.2013 г. за отдаване под наем на помещение, находящо се в „Дом за социални услуги на населението”, с. Паволче
З А П О В Е Д   № 1277/.21.08.2013 год.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

06.08.2013
ЗАПОВЕД № 1229/05.08.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 01.08.2013 г. за отдаване под наем на общински имот пореден № 2 по обявата, представляващ помещение на втори етаж в сграда „Данова къща”, ул.”Георги Пенчев” №3, гр. Враца
З А П О В Е Д   №1229/05.08.2013 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ...

06.08.2013
ЗАПОВЕД № 1228/05.08.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 01.08.2013 г. за отдаване под наем на общински имот пореден № 2 по обявата, представляващ помещение на втори етаж в сграда „Данова къща”, ул.”Георги Пенчев” №3, гр. Враца
З А П О В Е Д   №1228/05.08.2013 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ...

06.08.2013
ЗАПОВЕД № 1227/05.08.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 01.08.2013 г. за отдаване под наем на общински имот пореден № 1 по обявата, представляващ помещение на втори етаж в сграда „Дом на художника”, ул.”Георги Пенчев” №3, гр. Враца
З А П О В Е Д   №1227/05.08.2013 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ...

05.08.2013
Публичен ТЪРГ на 23.08.2013 г. с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание  чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане ...

02.08.2013
Провеждане на публичен търг на 20.08.2013 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с обща площ 78,00 кв.м, находящо се в „Дом за социални услуги на населението” в с. Паволче
В изпълнение на Заповед №.1207/01.08..2013 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А:   Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36