Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

01.10.2013
17.10.2013г. - Стартиране на тръжна процедура за продажба на имоти, включени в Програмата за приватизация за 2013г.
  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА    ПРОТОКОЛ № 44 От 27.08.2013 година Р Е Ш Е Н И Е  № 541     ОТНОСНО: Стартиране  ...

30.09.2013
15.10.2013 г. от 10.00 часа - Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1662, 1663, 1664, 1665             На основание ...

27.09.2013
23.10.2013 г. от 15.00 часа - Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1694, 1697, 1699, 1702, 1703 На основание  чл. ...

26.09.2013
СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО Е ПРЕДВИДЕНО ДА БЪДАТ ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.75 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО Е ПРЕДВИДЕНО ДА БЪДАТ ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.75 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА               ...

23.09.2013
09.10.2013г. от 10.00 ч. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена.
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1604, 1607, 1608, 1609, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, ...

23.09.2013
ЗАПОВЕД № 1413/23.09.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 19.09.2013 г. за отдаване под наем на общински имот, представляващ незастроен терен № 15, находящ се в района на МБАЛ „Христо Ботев”, гр. Враца
З А П О В Е Д   №1413/23.09.2013 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) ...

11.09.2013
Публичен търг на 02.10.2013 г. от 14.00 ч.с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
  Резултати от проведения търг ЗАПОВЕД №1548/09.10.2013 г.   З А П О В Е Д № 1345/11.09.2013 г.                 ...

03.09.2013
26.09.2013 г. от 10 ч. - Провеждане на втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следнитe имоти:
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1488, 1489, 1490, 1491                  В изпълнение ...

02.09.2013
Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост
В изпълнение на Заповед № 1318/02.09.2013 год. на Кмета на Община Враца О Б Я В Я В А Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на следните имоти, публична общинска собственост, отредени ...

28.08.2013
ЗАПОВЕД № 1303/28.08.2013 г. за спечелил търга с тайно наддаване, проведен на 23.08.2013 г. за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр.Враца, ж.к.”Сениче”
З  А  П  О  В Е  Д №  1303       от  28.08. 2013 г.                   На основание  чл. 35  ал.1  от  ЗОС, чл.33 ал.1 т.1 и  ал.3 т.1, чл.35, чл.64, чл.65 и  чл.66 ал.2 и  ал.3 от НРПУРОИ (приета с ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36