начало » Търгове и конкурси

Архив

21.08.2013
ЗАПОВЕД № 1277/21.08.2013 г. за спечелил търга проведен на 20.08.2013 г. за отдаване под наем на помещение, находящо се в „Дом за социални услуги на населението”, с. Паволче
З А П О В Е Д   № 1277/.21.08.2013 год.   На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

06.08.2013
ЗАПОВЕД № 1229/05.08.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 01.08.2013 г. за отдаване под наем на общински имот пореден № 2 по обявата, представляващ помещение на втори етаж в сграда „Данова къща”, ул.”Георги Пенчев” №3, гр. Враца
З А П О В Е Д   №1229/05.08.2013 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ...

06.08.2013
ЗАПОВЕД № 1228/05.08.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 01.08.2013 г. за отдаване под наем на общински имот пореден № 2 по обявата, представляващ помещение на втори етаж в сграда „Данова къща”, ул.”Георги Пенчев” №3, гр. Враца
З А П О В Е Д   №1228/05.08.2013 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ...

06.08.2013
ЗАПОВЕД № 1227/05.08.2013 г. за спечелил конкурса проведен на 01.08.2013 г. за отдаване под наем на общински имот пореден № 1 по обявата, представляващ помещение на втори етаж в сграда „Дом на художника”, ул.”Георги Пенчев” №3, гр. Враца
З А П О В Е Д   №1227/05.08.2013 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), ...

05.08.2013
Публичен ТЪРГ на 23.08.2013 г. с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
На основание  чл. 35, ал.1 от Закона за общинска собственост; чл. 35, чл.51, чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане ...

02.08.2013
Провеждане на публичен търг на 20.08.2013 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ помещение с обща площ 78,00 кв.м, находящо се в „Дом за социални услуги на населението” в с. Паволче
В изпълнение на Заповед №.1207/01.08..2013 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А:   Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, ...

02.08.2013
ЗАПОВЕД № 1205/01.08.2013 г. за спечелил търга проведен на 30.07.2013 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост
З А П О В Е Д   № 1205//01.08.2013 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

02.08.2013
ЗАПОВЕД № 1204/01.08.2013 г. за спечелил търга проведен на 30.07.2013 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост
З А П О В Е Д   № 1204/.01.08.2013 год.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

23.07.2013
ЗАПОВЕД № 1160/23.07.2013 г. за спечелил търга проведен на 17.07.2013 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общинска собственост
З А П О В Е Д   № 1160/23.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...

23.07.2013
ЗАПОВЕД № 1162/23.07.2013 г. за спечелил търга проведен на 17.07.2013 г. с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общинска собственост
З А П О В Е Д   № 1162/23.07.2013 год.  На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34