Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

06.01.2014
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА                         гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел.092/627263,       На основание Решение № 610 от 26.11.2013 г. на Общински ...

27.12.2013
21.01.2014г. от 10.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, площ, категория, начин на трайно ползване и първоначална тръжна цена.
Заповед №402/10.03.2014г. за промяна на заповед № 1998 / 18.12.2013 г. за обекти с №№:238 и 239 ...

05.12.2013
20.12.2013 г. от 15.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 2023   На основание ...

04.12.2013
20 декември 2013г. Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на незастроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация,
ПРОТОКОЛ № 47 От 29.10.2013 година Р Е Ш Е Н И Е  № 585     Относно: Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете ...

04.12.2013
20 декември 2013г. Повторно откриване на процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на Застроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация, н
  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА   ПРОТОКОЛ № 47 От 29.10.2013 година Р Е Ш Е Н И Е  № 584     Относно: ...

20.11.2013
10.12.2013 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение-павилион с обща площ 3,00 кв.м., находящ се в ЦГЧ, ул.”Христо Ботев”
  В изпълнение на Заповед № 1828/ 20.11.2013 г. на Кмета на Община Враца,  О Б Я В Я В А: Допълване на обява, публикувана в изпълнение ...

19.11.2013
03.12.2013 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на бул.”Никола Войводов” №17 (втори етаж) – сграда „Спортен тотализатор”
  На основание чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение №  292 ...

14.11.2013
03.12.2013 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1945,  1946             ...

12.11.2013
29.11.2013 г., 14:00 ч. - Втори по ред публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1914, 1915 З А П О В Е Д №1766/12.11.2013г.  На ...

28.10.2013
12.11.2013 год. от 14.00 ч. - ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, публична общинска собственост
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА                         гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел.092/627263,                 На основание Решение №496/25.06.2013 г. на ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36