Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

25.07.2014
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещения с обща площ 50,00 кв.м. за офис и/или услуги, находящи се в сграда „Автоспирка” –с. Мраморен
В изпълнение на Заповед № 1239/24.07. 2014 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещения с обща площ ...

14.07.2014
30.07.2014 г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещение, обособено за кафене, находящо се на първи етаж в сградата на „Стоматологичен център 1 –Враца” ЕООД с площ 43,85 кв.м.
В изпълнение на Заповед № 1166/08.07. 2014 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А:   Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещение, обособено ...

11.07.2014
28.07.2014 г. от 14.00ч. Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от Гл. архитект на Общината и единен идеен проект за вида на пав
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1262,  1263    В ...

25.06.2014
ЗАПОВЕД № 94/25.06.2014 г. за спечелилия търга за отдаване под наем на обект „Заведение за хранене и развлечение -Кафе-сладкарница – „Хижата”
З А П О В Е Д   № 94/25.06.2014 год.   На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...

17.06.2014
08.07.2014 г. от 10.00 ч. - Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1171 - Павилион №13   ...

05.06.2014
На 20 юни 2014г. Приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и на Наредбата за търговете и конкурсите на два незастроени поземлени имоти частна общинска собственост, включени в Програмата за приватизация
   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА ПРОТОКОЛ № 60 От 29.04.2014 година Р Е Ш Е Н И Е  № 713     Относно: Стартиране на тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ...

26.05.2014
17.06.2014 година от 14:00 часа - ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА гр. Враца, Спортен комплекс „Хр.Ботев”, тел.092/627263,   На основание Решение № 724 от 29.04.2014 г. на Общински съвет –Враца и чл.14.ал.7 ...

26.05.2014
10.06.2014 г. от 15.00 часа - Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1024,  1025,  1026,  1027   ...

20.05.2014
21.05.2014 година от 10:00 часа в сградата на „ДКЦ – І – Враца” ЕООД, ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 3 /Три/ години на обособени помещения – лекарски кабинети находящи се на първи, втори и четвърти етаж в
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - І - ВРАЦА ЕООД Град Враца, бул. „Втори юни” № 66, тел. 092/622083 На основание чл. 14 от ЗОС, чл. 15, ал. 1, и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, ...

20.05.2014
21.05.2014 година от 10:00 часа в сградата на „ДКЦ – І – Враца” ЕООД, ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 3 /Три/ години на самостоятелен обект /бивша аптека/
ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - І - ВРАЦА ЕООД Град Враца, бул. „Втори юни” № 66, тел. 092/622083 На основание чл. 14 от ЗОС, чл. 15, ал. 1, и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36