начало » Търгове и конкурси

Архив

02.10.2014
На 16.10.2014 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се извън регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1738,  1739,  1740,  1741,  1742,  1743,  1744,  1745,  1746,  1747,  1748,  1749,  1750 ...

26.09.2014
Провеждане на 14.10.2014 г. от 10.00 ч. на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1696,  1697,  1698    ...

12.09.2014
Повторна процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на седем обособени обекта, частна общинска собственост, намиращи се в сградата на Бивша териториална проектантска организация, бул. „Хр. Ботев” № 18, ет.5 в гр.Враца
Повторна процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на седем обособени обекта, частна общинска собственост, намиращи се в сградата на Бивша териториална проектантска организация, ...

10.09.2014
30.09.2014 г. от 15.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в регулация на населените места на Община Враца
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1645,  1646  На ...

05.09.2014
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост за офис, находящ се на бул.”Никола Войводов” №17 (втори етаж) – сграда „Спортен тотализатор”
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1626   На основание ...

01.08.2014
Трета по ред тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на незастроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация, гр. Враца
Трета по ред тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на незастроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен ...

25.07.2014
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещения с обща площ 50,00 кв.м. за офис и/или услуги, находящи се в сграда „Автоспирка” –с. Мраморен
В изпълнение на Заповед № 1239/24.07. 2014 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещения с обща площ ...

14.07.2014
30.07.2014 г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещение, обособено за кафене, находящо се на първи етаж в сградата на „Стоматологичен център 1 –Враца” ЕООД с площ 43,85 кв.м.
В изпълнение на Заповед № 1166/08.07. 2014 г. на Кмета на Община Враца   О Б Я В Я В А:   Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещение, обособено ...

11.07.2014
28.07.2014 г. от 14.00ч. Публичен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти, публична общинска собственост, отредени за поставяне на преместваеми обекти по схема, одобрена от Гл. архитект на Общината и единен идеен проект за вида на пав
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1262,  1263    В ...

25.06.2014
ЗАПОВЕД № 94/25.06.2014 г. за спечелилия търга за отдаване под наем на обект „Заведение за хранене и развлечение -Кафе-сладкарница – „Хижата”
З А П О В Е Д   № 94/25.06.2014 год.   На основание чл.64 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет – Враца с Решение ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34