Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
05.04.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 21.03.2019

Заповед за спечелил търга участник №:

603

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца и Решение №977 по Протокол №67/26.02.2019 г. на Общински съвет – Враца. В изпълнение на Заповед №447/21.03.2019 г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

№ по ред

Недвижим имот

Местонахождение

Предназначение

Площ

 /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

1

помещение №1

в сграда „Здравен дом“,  кв. Бистрец, гр. Враца

кабинет за медицински дейности за извънболнична помощ

25.00

15.00

2.

помещение №2

в сграда „Здравен дом“,  кв. Бистрец, гр. Враца

кабинет за медицински дейности за извънболнична помощ

27.40

16.44

 • Търгът ще се проведе на 05.04.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.
 • Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 • Право на участие в търга имат  изпълнители на болнична,  извънболнична и дентална помощ, регистрирани в съответната „РЗИ” на чиято територия се намират, представили до 16.00 ч. на 04.04.2019 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:
 • Заявление за участие в търга - по образец;
 • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
 • Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);
 • Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;
 • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
 • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
 • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;
 • Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.
 • Срокът за отдаване под наем на обектите е 5  /пет/ години.
 • Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.
 • Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.
 • Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.
 • Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 04.04.2019 г.
 • Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.
 • За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца тел.: 0876/967802 и стая №37.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца