Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
27.03.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 11.03.2019

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

548         549         550

 

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца и Решение №953 по Протокол №65/29.01.2019 г. на Общински съвет - Враца.

В изпълнение на Заповед №352/11.03.2019 г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

№ по ред

Недвижим имот

Местонахождение

Предназначение

Площ

 /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

1

самостоятелен обект в сграда с иден. №12259.1012.296.1.3 по КК

гр. Враца,

ул. „Мито Орозов“ №33 в п.и. 12259.1012.296.1 по КК

за производствени дейности и услуги

78.00

192.00

2.

езеро „Чайка“ и изкуствен остров

 

местност „Вратцата“,

гр. Враца

идентификатор 12259.855.2 по КК

за услуги

2559.00

250.00

3.

помещение

самостоятелен обект в сграда с иден. №12259.1020.26.13.1, ул. „Иван Вазов“ №6, ет.1, жилищен блок „Зорница“

склад

182.00

300.00

4.

помещения

сграда с идентификатор 12259.1019.135.2, ул. „Георги Пенчев“, гр. Враца

за офиси

46.68

140.40

5.

помещение

сграда с идентификатор 12259.1019.135.2, ул. „Георги Пенчев“, гр. Враца

за търговия

73.00

270.00

6.

сграда хангар, депо, гараж ведно с прилежащ терен

гр. Враца,

ж.к. „Сениче“ в п.и. 12259.1012.21 по КК

за производствени дейности и услуги

Сграда- 185.00

прилежащ терен -360.00

312.00

v     Търгът ще се проведе на 27.03.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v     Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v      Право на участие в търга имат физически , юридически, юридически лица с нестопанска цел и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта и представили до 16.00 ч. на 26.03.2019 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 5  /пет/ години.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 26.03.2019 г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца тел.: 0876/967802 и стая №37.

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА