Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
12.03.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 21.02.2019

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

415,         417,         423,         424    

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца и Решение №953 по Протокол №65/29.01.2019 г. на Общински съвет – Враца. В изпълнение на Заповед №246/21.02.2019 г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А: 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

№ по ред

Недвижим имот

Местонахождение

Предназначение

Площ

 /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

1

помещение №1

сградата на Кметство с.Паволче, Община Враца

за търговия

12.00

42.00

2.

помещение №2

сградата на Кметство с.Паволче, Община Враца

за търговия

12.00

42.00

3.

обособена част от сграда "Дом за социални услуги"

с.Паволче, Община Враца

за кафе-аперитив

49.70

173.95

4.

помещение

първи етаж от сграда Здравна служба,

 с. Челопек, Община Враца 

за хранителен магазин

24.00

84.00

5.

помещение

сградата на Кметство

с. Челопек, Община Враца

за търговия

11.40

39.90

v     Търгът ще се проведе на 12.03.2019 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v     Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v     Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 11.03.2019 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 5  /пет/ години.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 11.03.2019 г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца тел.: 0876/967802 и стая №37.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА