Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
12.12.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 22.11.2018

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

2158,     2159,     2160,     2161,     2162

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №893 по Протокол №61/30.10.2018 г. и Решение №768 по Протокол №51/30.04.2018 г. на Общински съвет–Враца. В изпълнение на Заповед №1952/21.11.2018 г.  на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

по ред

Имот

Местонахождение

 

Предназначение

Площ /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

1.

обособено помещение

първи етаж  в сградата на

СУ „Никола Войводов“ - Враца

за продажба на закуски

21.09

126.54

2.

терен

втори етаж - фоайе в сградата на

СУ „Никола Войводов“ - Враца

за топли напитки

1.00

40.00

3.

терен

втори етаж -фоайе в сградата на

СУ „Никола Войводов“ - Враца

за студени и безалкохолни напитки

2.00

80.00

4.

терен

четвърти етаж – фоайе  в сградата на

СУ „Никола Войводов“ - Враца

за топли напитки

1.00

40.00

5.

терен

четвърти етаж - фоайе в сградата на

СУ „Никола Войводов“ - Враца

за студени и безалкохолни напитки

2.00

80.00

6.

кабинет №202

втори етаж в сградата на Стоматологична поликлиника

медицински дейности за болнична помощ и други медицински дейности

35.80

125.30

7.

кабинет

№204

втори етаж в сградата на Стоматологична поликлиника

медицински дейности за болнична помощ и други медицински дейности

35.80

125.30

8.

кабинет

№209

втори етаж в сградата на Стоматологична поликлиника

медицински дейности за болнична помощ и други медицински дейности

36.30

127.05

9.

кабинет

№307

трети етаж в сградата на Стоматологична поликлиника

медицински дейности за болнична помощ и други медицински дейности

37.58

131.53

10.

втори

търг

сграда

гр. Враца,

ул. „Христо Смирненски“ №3

за спортна дейност

586.00

586.00

 

Търгът ще се проведе на 12.12.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до  чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Право на участие в търга имат юридически лица, еднолични търговци и изпълнители на болнична,  извънболнична и дентална помощ, регистрирани в съответната „РЗИ” на чиято територия се намират , представили до 16.00 ч. на 11.12.2018 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

 

Срокът за отдаване под наем на имотите е 5  /пет/ години.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 11.12.2018 г.

Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца тел.: 092/62 45 81 вътр. 329 и стая №37

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА