Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
24.10.2018 г. от 10,00 часа Публично оповестен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху урегулиран поземлен имот-частна общинска собственост

от 05.10.2018

Заповед за спечелилият търга участник:

1849 

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.180 от ЗУТ, чл. 45,    чл. 47, чл. 50, чл. 51 и чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 г., приета от Общински съвет - Враца и Заповед № 1705/04.10.2018 г. на  Кмета на Община Враца,

 

 

О Б Я В Я В А :

 

Публично оповестен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, както следва:

 

 

Местонахождение на имота,

 вид на предвидената за построяване сграда

Разгъната

застроена площ

(РЗП) на предвидената за построяване сграда в м2

 

Начален тръжен процент

на обезщетение 

 

Стъпка на наддаване

 в %

 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-181, кв. 1 по плана на „ЦГЧ“, гр.Враца по действащия Регулационен план на гр.Враца, целият с площ  473 кв. м.,  при  граници: от север – площад; от изток – улица „Лукашов”;  от юг – УПИ IV-184;   от  запад – улица, УПИ I – 182, УПИ V – 183 и УПИ IV-184 отреден за построяване на сграда „Административно - търговски център“, съгласно действащия план за застрояване, одобрен със Заповед № 464/15.03.2018 г. на Кмета на Община Враца

 

2 165,10 кв.м.

 

34%

от общата застроена площ на сградата, равняващи се на   736,13 м2,

с паричен еквивалент в размер на

527 442 лв.

 

 

 

стъпка на наддаване от 2 %

 

 

 

Правото на строеж да бъде учредено срещу условието Община Враца да получи в обезщетение не по-малко от 34% (тридесет и четири процента) от общата застроена площ на новопостроената сграда от 2 165,10 кв.м., равняващи се на 736,13 м2 (седемстотин и тридесет и шест цяло и тринадесет кв.м.), съгласно плана за застрояване, представляващи начален тръжен процент в процедурата с паричен еквивалент в размер на 527 442 лв. (петстотин двадесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и два лева) от производствената стойност на новопостроената сграда, разпределени пропорционално в самостоятелни обекти на всички етажи на сградата, в т.ч. % ид. части от общите части.

Участниците  в  търга  наддават  за  пазарната  цена на правото на строеж и съответстващия й  процент на обезщетение в новопостроената сграда, при начален тръжен процент от 34 %, със стъпка на наддаване от 2 %, с паричен еквивалент в размер на 31 026 лв.
Търгът  ще се проведе  на  24.10.2018 г. от 10,00 часа в сградата  на  Община Враца.
Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица, и еднолични търговци, представили до 17,00 ч.  на  23.10.2018 г. в „Център за административно обслужване“ при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

- Заявление за участие в търга - по образец;
- Удостоверение за актуално състояние или ЕИК - за юридически лица и  еднолични търговци;
- Декларация за оглед на имота предмет на търга - по образец;
- Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
- Документ  за  внесен  депозит - оригинал;
- Проект на Договор  (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);
- Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга – оригинал (когато  кандидатът  се  представлява  от  пълномощник).

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират.
Тръжната документация се предоставя в „Център за административно обслужване“ при Община Враца срещу квитанция от 30.00 лв. (с включен ДДС). Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за административно обслужване при Общината.
     Депозитната вноска в размер на 51 196,20 лв. (словом: петдесет и една хиляди сто деветдесет и шест и 0,20 лева), представляваща 10 %  от одобрената начална тръжна цена – 511 962 лв., се внася по сметка на Община Враца в ТБ"ИНВЕСТБАНК"АД - ФЦ ВРАЦА, IBAN: BG60IORT80483316257400  / BIC: IORTBGSF /.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА