Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
05.09.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 21.08.2018

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1591,     1592

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №826 по Протокол №54/26.06.2018 г. и Решение №841 по Протокол №55/31.07.2018 г. на Общински съвет – Враца. В изпълнение на Заповед №1458/21.08.2018 г. на Кмета на Община Враца.

 

О Б Я В Я В А:

 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

№ по ред

Недвижим имот

Местонахождение

Предназначение

Площ /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

1

Помещения в сграда

гр. Враца,

ул. „Кокиче“ №14

Дейност в обществена полза осъществена от юридически лица с нестопанска цел

145.89

364.73

2.

Сграда хангар, депо, гараж ведно с прилежащ терен

гр. Враца,

ж.к. „Сениче“ в п.и. 12259.1012.21 по КК

за производствени дейности и услуги

Сграда- 185.00

прилежащ терен -360.00

260.00

3.

Самостоятелен обект в сграда с иден. №12259.1012.296.1.3 по КК

гр. Враца,

ул. „Мито Орозов“ №33 в п.и. 12259.1012.296.1 по КК

за производствени дейности и услуги

78.00

160.00

4.

Част от междинен етаж над Регионална библиотека „Христо Ботев“ - Враца

гр. Враца,

ул. „Петропавловска“ №43

за търговия

24.00

192.00

v     Търгът ще се проведе на 05.09.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v     Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v     Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 04.09.2018 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 10  /десет/ години.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 04.09.2018 г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца тел.: 0876/967802 и стая №37.

 

 

ПЕТЯ ДОЛАПЧИЕВА

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Заповед №1456/20.08.2018 г.