Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
10.07.2018 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

от 22.06.2018

Заповеди №№1283-1286/13.07.2018 г. за спечелили търга.

На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Враца през 2017 г., приета от Общински съвет - Враца и  Заповед  № 1128/20.06.2018 г. на  Кмета на Община Враца,

 

О Б Я В Я В А:

 

Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва: 

 

по ред

Вид на имота

Местонахождение

АОС

Площ

в  м2

Първона-

чална тръжна цена

 в  лв.

(без ддс)

1.

Самостоятелен обект в сграда - за търговска и складова дейност –

втори  търг

 

гр.Враца, ж.к. „Околчица,

 кв.215 по РП, в подблоково  пространство на жил.блок с адрес,  ул.„Максим Горки“ №7 -  самостоятелен обект с идентификатор  12259.1023.14.5.43 по КК

 

1414

141.25 м2

56 900.00

403.00 лв./м2

2.

 

Урегулиран поземлен имот, ведно с две едноетажни жил. сгради - сградите  не са с траен устройствен  статут, имотът отреден за комплексно обществено обслужване /КОО/  –

втори  търг

 

гр.Враца, ж.к.”Река Лева”

 кв.32, УПИ V461, 468  по РП, ул.”Есперанто” –

п.и. с идентиф.12259.1013.497 по КК

1985

Поземлен  имот:687.00 м2

жил.сграда:

ЗП 55 м2

жил.сграда:

ЗП 46 м2

 

56 290.00

в т.ч.

Поземлен  имот:

42 300.00

Сгради:

13 990.00

3.

 

Урегулиран поземлен имот,  ведно с двуетажна жилищна сграда - сградата  не е  с траен устройствен  статут, отреден за жилищно строителство –

втори  търг

 

гр.Враца,  ж.к.”Околчица”,

кв.215,  УПИ   V,

ул.”Ангел  Грамчев” №5

п.и. с идентиф.12259.1023.5 по КК

3086

Поземлен  имот:280.00 м2

жил.сграда ЗП: 75 м2

47 850.00

в т.ч.

Поземлен  имот:

35 582.00

Сграда:

12 268.00

4.

 

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за  жилищно строителство –

втори  търг

гр.Враца, ж.к.Медковец,

кв.19,  УПИ  ХІІІ по РП –

п.и.. с идентиф.12259.1025.598 по КК

2461

484.00 м2

 

17 500.00

36.15 лв./м2

 

5.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за  жилищно строителство –

втори  търг

гр.Враца, ж.к.Медковец,

кв.19,  УПИ  ХІV по РП

п.и. с идентиф. 12259.1025.599 по КК

2462

481.00 м2

 

17 420.00

36.22 лв./м2

 

6.

 

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство –

втори  търг

гр.Враца, ж.к.Медковец,

кв.19,  УПИ  ХV по РП

п.и. с идентиф. 12259.1025.600 по КК

2463

479.00 м2

 

17 340.00

36.20 лв./м2

 

7.

 

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство –

втори  търг

гр.Враца, ж.к.Медковец,

кв.19,  УПИ  ХVІ по РП –

п.и. с идентиф. 12259.1025.601 по КК

2464

476.00 м2

 

17 240.00

36.22 лв./м2

 

8.

 

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство –

втори  търг

гр.Враца, ж.к.Медковец,

кв.19,  УПИ  ХVІІ по РП –

п.и. с идентиф. 12259.1025.602 по КК

2465

473.00 м2

 

17 160.00

36.27 лв./м2

 

9.

 

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване /КОО/   –

втори  търг

 

гр.Враца,  ж.к.”Дъбника”,

кв.10,  УПИ   V -155   по РП –

п.и. с идентиф.12259.1010.338  по КК

2102

 

333.00 м2

 

11 800.00

35.44 лв./м2

10.

 

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване /КОО/ –

втори  търг

 

гр.Враца, УПИ ІІІ-5, кв.1, ж.к.Дъбника по РП –

п.и. с идентиф. 12259.1010.390 по КК

2755

 1 783.00 м2

53 360.00

29.93 лв./м2

11.

 

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за производствени и складови дейности –

втори  търг

 

 

гр. Враца, УПИ ХХXІХ-9,122, кв.1, Хранително-вкусова зона по РП –

п.и. с идентиф. 12259.1008.12 по КК

 

3120

 

4 813.00 м2

115 500.00

24.00 лв./м2

12.

 

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за производствени и складови дейности –

втори  търг

 

гр. Враца, УПИ ХХX VІІІ-222, кв.1, Хранително-вкусова зона по РП –

п.и. с идентиф. 12259.1008.375 по КК

 

3147

 

7 312.00 м2

170 100.00

23.26 лв./м2

13.

 

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за КОО – първи  търг

 

гр. Враца,  ж. к. ”Дъбника”,

кв. 49,  УПИ   VІІ -40   

п.и. с идентиф. 12259.1010.420  по КК

 

3168

748  м2

30 800

41,18 лв./м2

14.

 

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за КОО – първи  търг

гр. Враца,  ж. к. ”Дъбника”,

кв. 49,  УПИ   -40   

п.и. с идентиф. 12259.1010.421  по КК

3169

619  м2

25 500

41,20 лв./м2

15.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за КОО – първи  търг

 

гр .Враца,  ж. к. ”Дъбника”,

кв. 49,  УПИ   V -40   

п.и. с идентиф. 12259.1010.422  по КК

 

3170

491  м2

20 300

41,34 лв./м2

16.

Застроен урегулиран поземлен имот, ведно с двуетажна сграда /бивша Здравна служба/ – първи  търг

 

с. Бели извор, кв. 36

УПИ ІХ-159

3165

УПИ: 772 м2

сграда:

РЗП-112.20м2

 

 

18 000

в т.ч.

УПИ:

2 700

сграда:

15 300

 

17.

Застроен урегулиран поземлен имот, ведно с едноетажна сграда / бившо Кметство /– първи  търг

с. Бели извор, кв. 10

УПИ ІІІ-187

3178

УПИ: 782 м2

сграда:

ЗП - 69 м2

 

14 170

в т.ч.

УПИ:

2 740

сграда:

11 430

 


    Търгът ще се проведе на 10.07.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Община Враца.
    Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 12.00 часана 10.07.2018 г. в Центъра за административно обслужване при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:
- Заявление за участие в търга - по образец;
- Удостоверение за актуално състояние или ЕИК - за юридически лица и еднолични търговци;
- Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;
- Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
- Документ за внесен депозит - оригинал;
- Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);
- Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга – оригинал (когатокандидатътсепредставляваотпълномощник);
- Оферта - по образец, запечатана в отделен плик.
    Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи, скоито да селегитимират, в случай че присъстват при провеждане на търга.
    Тръжната документация се предоставя в Центъра за административно обслужване при Община Враца срещу квитанция от 30.00 лв. (с включен ДДС). Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за административно обслужване при Общината.
    Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойностсевнасяпосметкана Община Врацав Общинска банка АД - Враца, IBAN: BG26SOMB9130 3358 9220 00 / BIC: SOMBBGSF/.
    Оглед на имотите може да се извършва свободно на място и по документация в стая № 39, ет.ІІ и стая № 4, ет.І в сградата на Община Враца.

КАЛИН КАМЕНОВ
Кмет на Община Враца