Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
22.06.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 08.06.2018

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1137  

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №768 в Протокол №51/30.04.2018 г., Решение №737 в Протокол №49/27.03.2018 г. и Решение №692 в Протокол №46/30.01.2018 г. на Общински съвет – Враца. В изпълнение на Заповед №1030/08.06.2018 г. на Кмета на Община Враца.

 

О Б Я В Я В А:

 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

  

№ по ред

Обект

Местонахождение

Предназначение

Площ /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

1

сграда

гр. Враца,

ул. „Христо Смирненски“ №3

за спортна дейност

586.00

586.00

2.

терен №1.1

на първи етаж в сградата на общинска администрация

гр. Враца

за поставяне на самопродаваща машина

1.00

50.00

3.

терен №2.1

на втори етаж в сградата на общинска администрация

гр. Враца

за поставяне на самопродаваща машина

1.00

50.00

4.

терен №3.1

на трети етаж в сградата на общинска администрация, /до дирекция „МДТ“/

гр. Враца

за поставяне на самопродаваща машина

1.00

50.00

5. втори търг

помещение

в сграда Здравна служба в с.Вировско, Община Враца

кабинет

25.50

12.75

6.

втори търг

помещение №2

в сграда Здравна служба в с.Згориград, Община Враца

кабинет

28.80

14.40

7.

втори търг

помещение №2

в сграда Здравна служба в с.Мраморен, Община Враца

кабинет

25.30

12.65

8.

втори търг

помещение №1

в сграда Здравна служба в с.Паволче, Община Враца

кабинет

20.00

10.00

9.

втори търг

помещение №2

в сграда Здравна служба в с.Челопек, Община Враца

кабинет

17.56

8.78

10.

втори търг

помещение

в комбинирана сграда,  УПИ II, кв.9 по плана на

с. Бели извор, Община Враца

офис, производствени дейности и услуги

6.20

18.60


- Търгът ще се проведе на 22.06.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.
- Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
- Право на участие в търга имат юридически лица, еднолични търговци и изпълнители на болнична,  извънболнична и дентална помощ, регистрирани в съответната „РЗИ” на чиято територия се намират, представили до 16.00 ч. на 21.06.2018 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:
- Заявление за участие в търга - по образец;
- Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
- Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);
- Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;
- Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
- Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
- Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;
- Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.
- Срокът за отдаване под наем на обектите е 5  /пет/ години.
- Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.
- Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.
- Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

- Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 21.06.2018 г.
- Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.
За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца тел.: 0876/967802 и стая №37.

 

МАРИЯ ПОПОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА
Заповед №1011/05.06.2018 г.