Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
16.05.2018 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост

от 23.04.2018

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

938,   939,   940,   941,   944

На основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 48, т. 3, при спазване на изискванията на чл. 52 до чл. 59, чл. 90, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение Решение № 692 по Протокол № 46/30.01.2018 г. на Общински съвет – Враца и Заповед № 671/23.04.2018 г. на Кмета на Община Враца 

 О Б Я В Я В А :

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, начин на трайно ползване, категория, площ и първоначална наемна тръжна цена, определена с Решение № 333 по Протокол № 28 (Част 1)/29.01.2013 г. и Решение № 195 по Протокол № 15 от 28.06.2016 г. на Общински съвет - Враца, както следва:

 

Списък на обявените за отдаване под наем  имоти, частна общинска собственост  

 

Търгът ще се проведе на 16.05.2018 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

Стъпката за наддаване е в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена на всеки поземлен имот.

 

Право на участие в търга имат земеделски стопани или лица /физически, юридически и еднолични търговци/, които са поели задължение да поддържат имота/ите по т. I в добро земеделско и екологично състояние и представили до 16.00 ч. на 11.05.2018 г. в „Център за административно обслужване“ при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

1.      Заявление за участие в търга – Приложение № 1;

2.      Декларация - Приложение № 2;

3.      Декларация за оглед на имот - Приложение № 3. Оглед на имота може да се извърши след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в присъствието на служител на Община Враца – всеки работен ден до 15.00 ч. на 11.05.2018 г.

4.      Декларация - Приложение № 4;

5.      Декларация за ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - Приложение № 5;

6.      Проект на договор за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ (попълнен /без наемна цена/ и подписан от участника, че е запознат с клаузите на договора);

7.      Правила за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, подписани от участника;

8.      Копие от лична карта на лицето, което участва в търга;

9.      Документ за закупена тръжна документация - оригинал;

10.  Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

11.  Удостоверение от Областна Дирекция „Земеделие“, че кандидатът не е лице неизправно по договор, сключен със съответната Областна Дирекция „Земеделие“ по местонахождение на имота, за който е подадено заявление за участие;

12.  Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал.

 

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица, следва да носят документи с които да се легитимират.

 

Преди датата на провеждане на търга, комисията служебно проверява липсата на изискуеми и непогасени задължения по сключени с Община Враца договори за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд, както и такива към Община Враца по Закона за местните данъци и такси.

 

Срокът за отдаване под наем на имота/ите е 5 стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г.

 

Депозитната вноска за участие в търга за всеки поземлен имот е в размер на 50 % от първоначалната тръжна цена.

 

Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с включен ДДС и се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца. Същата се получава в „Център за административно обслужване“ при Община Враца след представяне на вносна бележка за закупуването ѝ.

Стойността на депозитната вноска за всеки имот, за който ще се участва на търг се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца или по сметка на Община Враца в Общинска банка АД – Враца, IBAN: BG26SOMB9130 3358 9220 00, BIC: SOMBBGSF.

 

Лице за контакт, в чието присъствие да се извършват огледи на имотите - инж. Юлиана Йошовска – гл. експерт ЗГ, тел. 0879 970771, сградата на общинска администрация, ет. 2, стая 44.

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

 

 

Съгласували:

Петя Велкова

Н-к отдел ОС

 

Силвия Коларова

Гл. Юрисконсулт

 

Изготвил:

Инж. Юлиана Йошовска

Гл. експерт ЗГ