Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
11.04.2018 г. от 14.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

от 28.03.2018

 

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

651,   652,   653,   654,   655,   656,   657

З А П О В Е Д

 № 518/23.03.2018 г. 

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, във връзка с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 692 по Протокол № 46/30.01.2018 г. на Общински съвет – Враца

Н А Р Е Ж Д А М:

            Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:

 

Павилион на пазарна площадка ул. "Васил Кънчов"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем (лева)

№ 3

12

48.00

№ 6

12

48.00

№ 16

12

48.00

№ 22

8.4

33.60

№ 25

12

48.00

Павилион на пазарна площадка ж. к. "Дъбника"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 2,3

21

73.50

№ 4

11

38.50

№ 5

10

35.00

№ 24

12

42.00

Павилион на пазарна площадка ж. к. "Дъбника" - базар

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 5

15

52.50

№ 10,11

15

52.50

Павилион на пазарна площадка "Болницата"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 2

9

36.00

Санитарно помещение

25

93.75

Павилион на пазарна площадка ул. "Ген. Леонов"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 3

6

24.00

№ 20

26

104.00

№ 21

24

96.00

№ 29

25

100.00

Санитарно помещение

12

45.00

Павилион на пазарна площадка ж. к. "Металург"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 27

36

144.00

№ 28

36

144.00

№ 29

36

144.00

 

v       Търгът да се проведе на 11.04.2018 г. от 14.00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 53, чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Право на участие в търга имат юридически лица, еднолични търговци и земеделски производители, представили до 16.00 ч. на 10.04.2018 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

v     Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v     Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v     Тръжната документация да се продава срещу заплатена сума от 30,00 лв., с включен ДДС.

v     Началната месечна наемна цена е с включен ДДС.

v     ДДС се начислява върху достигнатата на търга месечна наемна цена.

v       Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 10.04.2018 г.

v       Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v       За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 0876 939 181

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца