Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
12.04.2018 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

от 23.03.2018

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

644-645-646-647-648-649-650

На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Враца през 2017 г., приета от Общински съвет - враца и  Заповед  № 514/22.03.2018 г. на  Кмета на Община Враца, 

 О Б Я В Я В А :

Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

 

Списък на обявените за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост  

 

    Търгът  ще се проведе  на  12.04.2018 г.   от 14.00 часа  в сградата  на  Община Враца.

    Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 12.00 часа  на 12.04.2018 г. в Центъра за административно обслужване при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:

 

-  Заявление за участие в търга - по образец;

-  Удостоверение за актуално състояние или ЕИК - за юридически лица и  еднолични търговци;

-  Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;

-  Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

-  Документ  за  внесен  депозит - оригинал;

-  Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);

-  Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга – оригинал (когато  кандидатът  се  представлява  от  пълномощник);

-  Оферта - по образец, запечатана в отделен плик.

  

    Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират, в случай че присъстват при провеждане на търга.

 

    Тръжната документация се предоставя в Центъра за административно обслужване при Община Враца срещу квитанция от 30.00 лв. (с включен ДДС). Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за административно обслужване при Общината.

 

     Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност  се  внася  по  сметка  на Община Враца  в Общинска банка АД - Враца, IBAN: BG26SOMB9130 3358 9220 00 / biC: SOMBBGSF/.

 

    Оглед на имотите може да се извършва свободно на място и по документация в стая № 39, ет.ІІ и стая № 4, ет.І в сградата на Община Враца.

                                                                                                                                                                                              

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца