Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
29.03.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост

от 09.03.2018

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

611,    612,    613,    614,    615,    616,    617,    618,    619,    620,

    621,    622,    623,    624,    625,    626,    627,    628,    629,    630,    631

На основание чл. 14, ал.1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №692 в Протокол №46/30.01.2018 г. В изпълнение на Заповед №428/08.03.2018  г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична и частна общинска собственост:

 

Списък на обявените за отдаване под наем  имоти, публична и частна общинска собственост    

 

v                 Търгът ще се проведе на 29.03.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v                 Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v                 Право на участие в търга имат  изпълнители на болнична,  извънболнична и дентална помощ, регистрирани в съответната „РЗИ” на чиято територия се намират, представили до до 16.00 ч. на 28.03.2018 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 5  /пет/ години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v      Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v      Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v      Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v      Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 28.03.2018  г.

v      Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 0876/967802.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА