начало » Търгове и конкурси

Архив
10.01.2018 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 22.12.2017

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

119 

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №632 и №642 в Протокол №43/28.11.2017 г. на Общински съвет - Враца. В изпълнение на Заповед №2155/22.12.2017 г. на Кмета на Община Враца.

 

О Б Я В Я В А:

 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

 

№ по ред

Обект

Местонахождение

Предназначение

Площ /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

1.

помещение

помещение, за офис производствени дейности и услуги в комбинирана сграда, находяща се в УПИ II, кв.9 по плана на с. Бели извор, Община Враца

офис-услуги

6.20

18.60

2.

помещение

в сградата на Читалище „Пробуждане“, с. Чирен, община  Враца

лекарски кабинет

13.94

7.00

3.

Помещение

в сграда  „Здравен дом“,

кв. Бистрец, гр. Враца

лекарски кабинет

52.28

31.37

v     Търгът ще се проведе на 10.01.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v     Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v     Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 09.01.2018 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца /сградата на общинска администрация, стая №17/;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 10  /десет/ години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v      Месечната наемна вноска се заплаща авансово не по-късно от 10-то число на текущия месец,  за който се дължи, в противен случай се дължи неустойка в размер на 0,40% върху закъснялата вноска за всеки просрочен ден.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 09.01.2017 г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.419.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА