начало » Търгове и конкурси

Архив
07.12.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 23.11.2017

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077

 На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Враца и Решение №561 в Протокол №39/29.08.2017 г. на Общински съвет - Враца.В изпълнение на Заповед №1944/23.11.2017  г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

              Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

 Списък на недвижимите имоти публична общинска собственост, обявени  за отдаване под наем.   

                  Търгът ще се проведе на 07.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v                 Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл.51, чл.52, чл.53 чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v                 Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта и представили до 16.00 ч. на 06.12.2017 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v                 Заявление за участие в търга - по образец;

v                 Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v                 Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v                 Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v                 Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v                 Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца /сградата на общинска администрация, стая №17/;

v                 Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v                 Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v                 Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v                 Срокът за отдаване под наем на обектите е 10 /десет/ години.

v                 Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v                 Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v                 Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v                 Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 06.12.2017 г.

Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед, проект, вид на павилиона и справки в стая №47 в сградата на общинска администрация и тел.: 092/ 62-45-81 в.419.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА