начало » Търгове и конкурси

Архив
05.12.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост

от 23.11.2017

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

2039 

На основание чл. 14, ал.1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №618 и №619 в Протокол №42/31.10.2017 г. на Общински съвет - Враца. В изпълнение на Заповед №1945/23.11.2017 г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична и частна общинска собственост:

 

№ по ред

Обект

Местонахождение

Предназначение

Площ /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

1.

помещение

самостоятелен обект в сграда с иден. №12259.1020.26.13.1, ул. „Иван Вазов“ №6, ет.1, жилищен блок „Зорница“

склад

182.00

250.00

2.

помещение

на приземен етаж в сградата на кметството, с. Веселец, община  Враца

търговия

15.60

54.60

v     Търгът ще се проведе на 05.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Враца.

v     Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v     Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 04.12.2017 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца /сградата на общинска администрация, стая №17/;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 5  /пет/ години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v      Месечната наемна вноска се заплаща авансово не по-късно от 10-то число на текущия месец,  за който се дължи, в противен случай се дължи неустойка в размер на 0,40% върху закъснялата вноска за всеки просрочен ден.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 04.12.2017 г.

v        Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.419.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА