начало » Търгове и конкурси

Архив
10.11.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

от 23.10.2017

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

 1985

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №596 в Протокол №40/26.09.2017 г. на Общински съвет-Враца. В изпълнение на Заповед №1770/23.10.2017 г. на Кмета на Община Враца.

 

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

 

1.       Помещения, находящи се в сграда „Общежитие“ в Ученически комплекс, гр. Враца, за офиси, производствени дейности и услуги, с обща площ 831.00 кв. м., с първоначален месечен наем 2 909.00 лева и срок от 2  (две) години.

2.      Незастроен терен от 2000 кв.м., представляващ част от УПИ с идентификатор 12259.727.23 по КК на гр. Враца, находящ се в местност  „Гладно поле“, гр. Враца, с първоначален месечен наем 1 160.00 лева и срок от 2 (две) години.

 

 Търгът ще се проведе на 10.11.2017 г. от 10.00 ч. в Община Враца.

 Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 09.11.2017 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v     Заявление за участие в търга - по образец;

v     Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v     Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v     Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v     Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v     Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца /сградата на общинска администрация, стая №17/;

v     Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v     Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v     Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 09.11.2017 г.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.419.

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА