начало » Търгове и конкурси

Архив
27.07.2017 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост

от 12.07.2017

 

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

1312,    1313,    1314,    1315,    1316,    1317,    1318,    1319 

З А П О В Е Д

№1192/12.07.2017 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал. 1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.2, чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.19 и чл.51, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Враца и Решение №371 в Протокол №26/31.01.2017 г. на Общински съвет Враца.

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична и частна общинска собственост:

Списък на обявените за отдаване под наем имоти, публична и частна общинска собственост

 

v     Търгът ще се проведе на 27.07.2017 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v     Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.51, чл.52, чл.53 чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v     Право на участие в търга имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.00 ч. на 26.07.2017 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца /сградата на общинска администрация, стая №17/;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 10 /десет/ години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 26.07.2017 г.

v        Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.329.

Комисията по провеждането на търга да се състои от 5 (пет) до 7 (седем) члена, съгласно чл.51, ал.3 от НРПУРОИ, които ще бъдат определени три дни преди провеждането на търга.            

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца