начало » Търгове и конкурси

Архив
14.06.2017 г. от 10.00 ч. Втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:

от 29.05.2017

Списък на заповедите от 21.06.2017 г. за спечелилите търга за отдаване под наем на павилиони на пазарни площадки.  

З А П О В Е Д

 

№ 915/29.05.2017 г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, във връзка с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Враца с Решение № 292/2008г., посл. изм. с Решение № 231/26.07.2016 г. и Решение № 371 в Протокол № 26/31.01.2017 г. на Общински съвет – Враца

 

Н А Р Е Ж Д А М:

            Да се проведе втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:

 

Павилион на пазарна площадка ул. "Васил Кънчов"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем (лева)

№ 13

9

36.00

№ 16

12

48.00

№ 25

12

48.00

Павилион на пазарна площадка ул. "Ген. Леонов"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 3

6

24.00

№ 8, 9

56

224.00

№ 10

6

24.00

№ 16

19

76.00

№ 20

26

104.00

№ 29

25

100.00

Павилион на пазарна площадка ж. к. "Дъбника"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 16

9

31.50

№ 24

12

42.00

Павилион на пазарна площадка "Болницата"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 3

9

36.00

№ 4

9

36.00

№ 5

9

36.00

Павилион на пазарна площадка ж. к."Металург"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 18

10

40.00

№ 22

6

24.00

№ 25

16

64.00

№ 27

36

144.00

 

v  Търгът да се проведе на 14.06.2017 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 53, чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Право на участие в търга имат юридически лица, еднолични търговци и земеделски производители, представили до 16.00 ч. на 13.06.2017 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение издадено от Дирекция „Местни данъци и такси” за наличие или липса на задължения към Община Враца по ЗМДТ;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

v  Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.

v  Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 50% от първоначалния месечен наем. След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично се трансформира в част от достигнатата наемна цена на първия месец.

Тръжната документация да се продава срещу заплатена сума от 30,00 лв., с включен ДДС.

Началната месечна наемна цена е с включен ДДС.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга месечна наемна цена.

v  Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 13.06.2017 г.

v  Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v  За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/62-45-81 вътр. 377.

 

 

 КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА