Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
20.04.2017 г. от 14.00 ч. и 21.04.2017 г. от 9.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-павилиони на пазарни площадки.

от 05.04.2017

 

Списък на заповедите от 27.04.2017 г.за спечелилите търга за отдаване под наем на павилиони на пазарни площадки.  

Списък на заповедите от 21.06.2017 г. за спечелилите търга за отдаване под наем на павилиони на пазарни площадки. 

З А П О В Е Д 

№ 537/04.04.2017 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, във връзка с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Враца с Решение № 292/2008г., посл. изм. с Решение № 231/26.07.2016 г. и Решение № 371 в Протокол № 26/31.01.2017 г. на Общински съвет – Враца

Н А Р Е Ж Д А М:

            Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:

 

 Списък на павилиони на пазарни площадки , обявена за отдаване под наем.  

 

v       Търгът за павилиони на пазарни площадки ул. „Васил Кънчов” и ул. „Ген. Леонов” да се проведе на 20.04.2017 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v       Търгът за павилиони на пазарни площадки ж. к. „Дъбника”, ж. к. „Дъбника” – базар, „Болницата” и ж. к. „Металург” да се проведе на 21.04.2017 г. от 9.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 53, чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Право на участие в търга имат юридически лица, еднолични търговци и земеделски производители, представили до 16.00 ч. на 19.04.2017 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение издадено от Дирекция „Местни данъци и такси” за наличие или липса на задължения към Община Враца по ЗМДТ;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

v     Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v     Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 50% от първоначалния месечен наем. След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично се трансформира в част от достигнатата наемна цена на първия месец.

v     Тръжната документация да се продава срещу заплатена сума от 30,00 лв., с включен ДДС.

v     Началната месечна наемна цена е с включен ДДС.

v     ДДС се начислява върху достигнатата на търга месечна наемна цена.

v       Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 19.04.2017 г.

v       Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v       За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/62-45-81 вътр. 377.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА