Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
20.04.2017 г. от 14.00 ч. и 21.04.2017 г. от 9.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-павилиони на пазарни площадки.

от 05.04.2017

 

Списък на заповедите за спечелилите търга за отдаване под наем на павилиони на пазарни площадки.  

З А П О В Е Д 

№ 537/04.04.2017 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, във връзка с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Враца с Решение № 292/2008г., посл. изм. с Решение № 231/26.07.2016 г. и Решение № 371 в Протокол № 26/31.01.2017 г. на Общински съвет – Враца

Н А Р Е Ж Д А М:

            Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти:

 

 Списък на павилиони на пазарни площадки , обявена за отдаване под наем.  

 

v       Търгът за павилиони на пазарни площадки ул. „Васил Кънчов” и ул. „Ген. Леонов” да се проведе на 20.04.2017 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v       Търгът за павилиони на пазарни площадки ж. к. „Дъбника”, ж. к. „Дъбника” – базар, „Болницата” и ж. к. „Металург” да се проведе на 21.04.2017 г. от 9.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 53, чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Право на участие в търга имат юридически лица, еднолични търговци и земеделски производители, представили до 16.00 ч. на 19.04.2017 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение издадено от Дирекция „Местни данъци и такси” за наличие или липса на задължения към Община Враца по ЗМДТ;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик.

v     Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.

v     Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v     Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 50% от първоначалния месечен наем. След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично се трансформира в част от достигнатата наемна цена на първия месец.

v     Тръжната документация да се продава срещу заплатена сума от 30,00 лв., с включен ДДС.

v     Началната месечна наемна цена е с включен ДДС.

v     ДДС се начислява върху достигнатата на търга месечна наемна цена.

v       Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 19.04.2017 г.

v       Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v       За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/62-45-81 вътр. 377.

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА