Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
24.03.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

от 08.03.2017

Заповеди за спечелилите търга участници №№:

568,    569,   570,   571,   572,   573,   574,   575,   576,   577,   578 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Враца и Решение №345  в Протокол №23/20.12.2016 г. на Общински съвет Враца. В изпълнение на Заповед №378/08.03.2017 г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, публична общинска собственост:

 

Списък на недвижимите имоти частна общинска собственост, обявени  за отдаване под наем.  

 

v   Търгът ще се проведе на 24.03.2017 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v   Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.51, чл.52, чл.53 чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

v     Право на участие в търга имат  изпълнители на болнична,  извънболнична и дентална помощ, регистрирани в съответната „РЗИ” на чиято територия се намират, представили до 16.00 ч. на 23.03.2017 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

v      Заявление за участие в търга - по образец;

v      Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

v      Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);

v      Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;

v      Документ за платена депозитна вноска – оригинал;

v      Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;

v      Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;

v      Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;

v      Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е 10  /десет/ години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

v        Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.

v        Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 23.03.2017 г.

v        Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/ 62-45-81 в.329.

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЯ ДОЛАПЧИЕВА

За Кмет на Община Враца                                                                        

Заповед №369/07.03.2017 г.